ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Hội nghị Giao ban Ban Chỉ đạo Xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở quận quý III năm 2018
Ngày đăng 03/10/2018 | 15:01  | View count: 576

Thực hiện Kế hoạch năm 2018, để đánh giá các kết quả đã thực hiện trong quý III về việc xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở trên địa bàn quận Hoàng Mai. Ngày 26/9/2018, Quận ủy Hoàng Mai đã tổ chức Giao ban Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở quý III năm 2018

     Chủ trì Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tâm - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Quận và đồng chí Nguyễn Đức Hải - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; tham dự hội nghị gồm các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo quận Hoàng Mai, Ban Dân vận Quận ủy Hoàng Mai, các phòng chuyên môn của quận.

     Đồng chí Đào Minh Chi - Phó trưởng Ban Dân vận Quận ủy trình bày dự thảo báo cáo kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở quý III năm 2018; đồng chí Nguyễn Đức Hải - UVTV, Trưởng Ban Dân vận, gợi mở một số nội dung và yêu cầu của Hội nghị để các đại biểu tham dự tại hội nghị thảo luận, phát biểu ý kiến, đồng thời nêu các nhiệm vụ trọng tâm quận tổ chức thực hiện trong tháng 10 và quý IV năm 2018. Hội nghị đã tiếp thu 12 ý kiến phát biểu của các đồng chí dự họp.

     Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tâm - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Quận đã nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể:

     1. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên của Ban Chỉ đạo, của cấp ủy đảng, chính quyền về việc xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác thực hiện QCDC ở cơ sở, gắn với việc thực hiện chủ đề Năm “Nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” của Thành ủy Hà Nội, Năm “Dân vận chính quyền” của Ban Dân vận Trung ương; đồng thời thi đua lâp thành tích hướng tới chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày Thành lập quận Hoàng Mai (25/11/2003-25/11/2018).

     2. Tiếp tục tăng cường thực hiện tốt Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị; Kết luận 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Ban Bí thư trung ương Đảng; Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 14/01/2016 về Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”. Khối phường thực hiện đúng việc công khai dân chủ theo tinh thần Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội “về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn”; Nghị định số 04/2015/NĐ–CP “về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”. Gắn các nhiệm vụ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ  thị số  05-CT/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề học tập năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”; Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, Quy tắc ứng xử nơi công cộng. Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 04/7/2107 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội “Về việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị; trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường thị trấn thuộc thành phố Hà Nội”.

     3. UB MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong tổ chức mình; thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị gắn với việc thực hiện QCDC.

     4. Tiếp tục rà soát chỉnh sửa các văn bản thực hiện QCDC ở cơ sở sao cho phù hợp và đạt hiệu quả cao nhất trong thực tiễn tại quận và 14 phường, các tổ chức đơn vị; đẩy mạnh cải cách hành chính để người dân sử dụng các dịch vụ công được thuận lợi.

     5. Tập trung các nội dung: Tổ chức Đối thoại cấp quận theo Quyết định số 2200-QĐ/TU, ngày 25/5/2017 của Thành ủy Hà Nội “Ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội” quận Hoàng Mai năm 2018; Tổ chức tốt Hội thi “Dân vận khéo” quận Hoàng Mai năm 2018; Sơ kết 05 năm thực hiện “Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị” và Quyết định 6525-QĐ/TU ngày 25/9/2015 của Thành ủy về “Quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền tiếp thu góp ý của MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận