ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

MTTQ quận triển khai kế hoạch tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp quận Hoàng Mai tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024
Ngày đăng 12/10/2018 | 15:29  | View count: 337

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai triển khai Kế hoạch tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp quận Hoàng Mai với mục đích tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Quận nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động; sự đồng thuận xã hội để Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp thực sự là ngày hội biểu dương sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc

     Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 04/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024; Kế hoạch số 218/KH-MTTQ-BTT ngày 14/08/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội về tổ chức tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024; Thông tri số 09-TT/QU ngày 23/4/2018 của Ban Thường vụ Quận ủy quận Hoàng Mai; Kế hoạch 14/KH-MTTQ-BTT ngày 25/06/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai về tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp quận Hoàng Mai tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

     Thông qua công tác tuyên truyền để cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội, các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, của Quận và cơ sở, củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Mặt trận các cấp, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Công tác tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX được triển khai đồng bộ từ Quận đến cơ sở, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực và hiệu quả, gắn với việc phát động các phong trào thi đua, thông qua những công trình, việc làm cụ thể, phù hợp với tình hình của mỗi địa phương, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân.

     1. Nội dung tuyên truyền:

     Tuyên truyền về những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết toàn dân tộc; về cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, chính sách pháp luật của nhà nước về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Nghị quyết chuyên đề khác và kết luận 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội”; Luật MTTQ Việt Nam và các văn bản pháp quy liên quan đến vị trí, vai trò, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam.

     Tuyên truyền về lịch sử truyền thống cách mạng vẻ vang của MTTQ Việt Nam và những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra; những kết quả đạt được của Mặt trận các cấp trong nhiệm kỳ vừa qua, những vấn đề đặt ra và giải pháp để tiếp tục phát huy vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ mới; tuyên truyền về những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những bài học kinh nghiệm được rút ra thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động, nhất là cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu tiêu cực...

     Tuyên truyền và tham gia góp ý kiến vào văn kiện dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp; về kết quả Đại hội và các hoạt động chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024.

     2. Hình thức tuyên truyền: Phối hợp các cơ quan thông tin, truyền thông, báo, đài Trung ương, Thành phố, Quận, cơ sở:

     Tổ chức tuyên truyền thông qua việc mở chuyên trang, chuyên mục về Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp; tăng cường viết tin, bài phản ánh kết quả hoạt động của MTTQ các cấp quận Hoàng Mai, trên cổng thông tin điện tử và Bản tin nội của Quận.

     Tổ chức các hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo trình Đại hội MTTQ các cấp; phối hợp với các tổ chức thành viên cùng cấp tuyên truyền đến thành viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thông qua hoạt động của các tổ chức thành viên, hội nghị Ban công tác mặt trận, tổ dân phố.

     Phối hợp với các tổ chức thành viên, phòng Văn hóa-Thông tin Quận, các đơn vị có liên quan triển khai tổ chức các hoạt văn hóa văn nghệ thuật, thể dục thể thao, các hoạt động tuyên truyền cổ động, như: Dựng các cụm Pano, khẩu hiệu, băng rôn, cờ phướn tại các điểm trung tâm, các trục đường, tuyến phố chính; tổ chức triển lãm Pano hình ảnh hoạt động của Mặt trận trong nhiệm kỳ qua tại khu vực diễn ra Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp.

     Tổ chức các hoạt động biểu dương, khen thưởng các gương điển hình tiêu biểu xuất sắc trong các phong trao thi đua, các cuộc vận động; phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, gắn với những hoạt động cụ thể, như xây dựng sửa nhà, hỗ trợ phương tiện sản xuất cho các hộ gia đình chính sách , hộ nghèo trên địa bàn.

     Phát huy vai trò của đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên, báo cao viên trong công tác tuyên truyền cũng như phải ánh kết quả hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp, nhất là các hoạt động diễn ra ở cơ sở.

     3. Các đợt thi đua và khẩu hiệu tuyên truyền:

     - Các đợt thi đua: Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX bắt đầu từ quý III/2018 đến quý III/2019. Căn cứ vào thời điểm tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai xây dựng các đợt tuyên truyền như sau:

     * Đợt 1. Từ quý III/2018 đến thời điểm hoàn thành Đại hội MTTQ Việt Nam cấp phường (quý I/2019)

     Tuyên truyền về lịch sử, truyền thống của MTTQ Việt Nam; vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam; mục đích, ý nghĩa Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, gắn với hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam 18/11.

     Phát động phong trào thi đua yêu nước, gắn với tuyên truyền về những kết quả nổi bật của địa phương sau 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Mặt trận và kết quả tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp phường; giới thiệu những tấm gương tiêu biểu về tập thể, cá nhân, mô hình điển hình trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua ở địa phương.

      * Đợt 2: Từ sau thời điểm kết thúc Đại hội MTTQ Việt Nam cấp phường (quý I/2019) đến hoàn thành Đại hội MTTQ Việt Nam Thành phố (quý III/2019).

     Sơ kết thi đua đợt 1, tiếp tục phát động các phong trào thi đua yêu nước, triển khai xây dựng các công trình, phần việc cụ thể trên địa bàn của Quận, Phường chào mừng Đại hội Mặt trận cấp Quận và Thành phố. Tập trung tuyên truyền công tác chuẩn bị và kết quả tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp Quận và Thành phố.

     Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tuyên truyền giới thiệu và đóng góp vào nội dung dự thảo văn kiện Đại hội MTTQ Việt Nan cấp quận, thành phố, tập trung phản ánh những nội dung đóng góp văn kiện Đại hội MTTQ Việt Nam cấp quận, thành phố; tuyên truyền những điển hình tiên tiến, tập thể, cá nhân tiêu biểu trên địa bàn Quận.

     MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội MTTQ Quận và Thành phố.

     *Đợt 3: Thời điểm kết thúc Đại hội MTTQ Việt Nam Thành phố (tháng 8/2019) và triển khai Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX (tổ chức vào cuối năm 2019)

     Tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền kết quả Đại hội MTTQ Việt Nam Thành phố.

     Tuyên truyền các nội dung đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX; dự thảo Điều lệ sửa đổi (nếu có).

     Tổ chức các hoạt động chào mừng thành công Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX và tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX.

     Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX gắn với triển khai xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

      - Một số khẩu hiệu tuyên truyền

    + Nhiệt liệt chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2012 - 2024.

     + Đoàn kết, Đoàn kết, Đại đoàn kết

     Thành công, Thành công, Đại thành công

     + Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta

    + Phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”

     + Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam...( quận, phường, lần thứ...nhiệm kỳ 2019-2024).

      4. Tổ chức thực hiện

     - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai: Xây dựng kế hoạch tổ chức và hướng dẫn MTTQ Việt Nam các phường thuộc Quận triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp.  Biên tập các tài liệu tuyên truyền Đại hội theo Hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và yêu cầu, nội dung trong kế hoạch này. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Quận ủy, các tổ chức thành viên, các cơ quan có liên quan để định hướng công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân. Thành lập Tiểu ban tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai để triển khai xây dựng kế hoạch và hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền cụ thể Đại hội MTTQ quận Hoàng Mai lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

     - Các Tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận: Đề nghị các Tổ chức thành viên của Mặt trận Quận xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các nội dung tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp quận Hoàng Mai, nhiệm kỳ 2019-2024 theo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình; chỉ đạo, hướng dẫn theo hệ thống của tổ chức mình, phối hợp với Mặt trận cùng cấp tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX

      - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường: Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp của phường, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai lần thứ IV, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 phù hợp với đặc điểm, tình hình của phường. Phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận cùng cấp và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện các nội trong công tác tuyên truyền. Tổ chức tuyên truyền theo hướng dẫn, Kế hoạch của Ban Thường trực MTTQ Quận, Ban Thường trực MTTQ Thành phố Hà Nội; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và phản ánh kết quả các hoạt động tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hoạt động có hiệu quả, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong các đợt thi đua.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận