ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Mặt trận tổ quốc Quận triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2019
Ngày đăng 12/04/2019 | 11:08  | View count: 168

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2018, khắc phục tồn tại, khó khăn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận tổ chức triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2019 với nội dung sau

     1. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

     Tiếp tục thực hiện Năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp quận Hoàng Mai tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Thành ủy; Kế hoạch số 33A/KH-MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận ngày 01/11/2016 về thực hiện chương trình hành động của MTTQ Việt Nam về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc  lần thứ XII của Đảng, 8 Chương trình công tác của Thành ủy khóa XVI và 6 Chương trình công tác của Quận ủy Hoàng Mai khóa III, giai đoạn 2016 - 2020 đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

     Tham mưu với cấp ủy đảng, đề xuất với chính quyền thực hiện các nội dung tuyên truyền, nắm tình hình nhân dân; tổng hợp, phân tích, phản ánh đến các cấp lãnh đạo; kiến nghị đề xuất, kiện toàn đội ngũ công tác viên dư luận xã hội, nâng cao chất lượng nắm bắt dư luận xã hội.

     Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền sâu, rộng và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ”; tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới trên đất liền của Tổ quốc.  

     MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp quận Hoàng Mai đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao chất lượng tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, xây dựng tổ dân phố văn hóa; tuyên truyền về Hội nghị đại biểu nhân dân và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở KDC; tuyên truyền các mô hình mới, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước.

     Nâng cao chất lượng, số lượng tin bài trong việc tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, và hướng dẫn tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận. Cung cấp tin, bài, ảnh về các mô hình, điển hình và hoạt động của MTTQ với báo, đài, Bản tin, trang Web của MTTQ thành phố và Cổng thông tin điện tử của quận, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của MTTQ các cấp.

     2. Thực hiện các các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động

     Tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, kế hoạch thực hiện vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, tiếp tục rà soát và xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, thực hiện các chương trình an sinh xã hội; tổ chức Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2019 và Tết vì người nghèo năm 2019. Triển khai vận động ủng hộ quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2019.

     Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tập trung tuyên truyền để doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm; phối hợp tổ chức hội chợ hàng Việt, phiên chợ hàng Việt nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Tết Trung thu...; tổ chức kết nối giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng và đưa hàng Việt Nam chất lượng cao đến người tiêu dùng; phối hợp tuyên truyền chương trình bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”.

     Tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư nhân kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/2019).

     MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp quận Hoàng Mai đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức; thực hiện tốt một số chương trình, đề án phối hợp như: phòng chống tội phạm; phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, dân số phát triển, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, vệ sinh an toàn thực phẩm, phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy.

     Tiếp tục vận động nhân dân chấp hành tốt công tác GPMB.

     Tiếp tục tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Cứu trợ quận, sẵn sàng ứng phó thực hiện công tác cứu trợ theo Nghị định số 64/2008/NĐ-CP của Chính phủ “về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo”.

     3. Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh

     Đẩy mạnh thực hiện 8 Chương trình công tác của Thành ủy khóa XVI và 6 Chương trình công tác của Quận ủy Hoàng Mai khóa III, giai đoạn 2016 - 2020 đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

     Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 04/7/2017 của Ban Thường vụ Thành uỷ về việc “Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém, giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn trực thuộc Thành phố Hà Nội” và ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận uỷ họp ngày 04/10/2017; Nghị quyết số 11-NQ/QU ngày 09/10/2017 hội nghị lần thứ 14, Ban chấp hành Đảng bộ Quận ( khoá III, nhiệm kỳ 2015-2020).

     Phát huy vai trò của MTTQ các cấp trong việc thúc đẩy thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ và hoạt động hòa giải ở cơ sở.

     Nâng cao hiệu quả công tác PBXH trong hệ thống MTTQ các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội vào các dự thảo, chương trình, Nghị quyết, đề án phát triển KT - XH đảm bảo đồng bộ từ quận tới cơ sở. Tổ chức từ 01 đến 02 Hội nghị Phản biện xã hội đối với các dự thảo Nghị quyết của HĐND, Kế hoạch của UBND quận về phát triển Kinh tế - xã hội.

     Phối hợp giám sát theo chương trình của Hội đồng nhân dân các cấp đối với các cơ quan trong việc thực hiện Nghị quyết của HĐND và những quyết định của UBND cùng cấp; giám sát cán bộ, Đảng viên, công chức, đại biểu dân cử trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ.

     Phối hợp với các cơ quan nhà nước và tổ chức thành viên triển khai chương trình giám sát; Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ trì giám sát theo các chương trình: công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn quận; giám sát công tác bảo vệ môi trường; Giám sát Đảng viên thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII; lựa chọn giám sát những vấn đề được đông đảo nhân dân quan tâm.

     Tiếp tục triển khai thực hiện chuyên đề hoạt động giám sát của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2020.

     Tổ chức tốt việc tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để phản ánh tại các kỳ họp Quốc hội, HĐND các cấp; theo dõi, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân; tham gia góp ý kiến vào việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với chức danh do Hội đồng nhân dân quận bầu; Tổ chức tốt các Hội nghị TXCT với Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp.

     4. Mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động công tác đối ngoại nhân dân của Mặt trận

     Đẩy mạnh tăng cường giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm với MTTQ Việt Nam các quận, huyện bạn trong cả nước.

     Vận động các tầng lớp nhân dân đề cao cảnh giác, đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, kích động nhằm thực hiện “diễn biến hòa bình”, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định chính trị, xã hội trên địa bàn quận.

     Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương đối ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà nước. Xây dựng và phối hợp triển khai chương trình đối ngoại nhân dân của Mặt trận với các tổ chức thành viên. Phối hợp tuyên truyền về hình ảnh Quận, Thủ đô, đất nước và con người Việt Nam. Tuyên truyền, vận động Việt kiều  hướng về quê hương, xây dựng Thủ đô, đất nước.

     5. Công tác Dân tộc và Tôn giáo

     Vận động các tầng lớp nhân dân, người tiêu biểu, các chức sắc và người có đạo thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, “Sống tốt đời đẹp đạo”, xây dựng “Chùa tinh tiến”, “Xứ, Họ đạo tiên tiến”; kịp thời nắm bắt tình hình tôn giáo và dân tộc, quan tâm đến tâm tư nguyện vọng chính đáng của đồng bào có đạo, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết các vụ việc liên quan tới tôn giáo.

     Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận, Phòng Tài nguyên Môi trường và các Tôn giáo về bảo vệ Môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hưởng ứng tích cực và tham gia các cuộc vận động do MTTQ phát động.

     Vận động chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo, đồng bào có đạo tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo, y tế, giáo dục, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường, đoàn kết giúp nhau phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa.

     Tổ chức gặp mặt, thăm hỏi tặng quà các chức sắc, người tiêu biểu. Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động lễ trọng của các tôn giáo.

     6. Công tác tổ chức và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp

     Tiếp tục thực hiện Chương trình 01 của Thành ủy; kiện toàn kịp thời và bổ sung đầy đủ Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam, tổ chức thành viên các cấp. Củng cố, sắp xếp đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp quận Hoàng Mai; tiếp tục thực hiện đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư”. Nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp giữa Trưởng Ban công tác Mặt trận và Tổ trưởng Tổ dân phố. Rà soát bổ sung quy chế phối hợp hoạt động giữa Ủy ban MTTQ với HĐND, UBND, các tổ chức thành viên và với các ngành quận Hoàng Mai. Xây dựng kế hoạch, tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn nhằm đổi mới nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban MTTQ cơ sở. Tổ chức tốt Đại hội đại biểu MTTQ các cấp quận Hoàng Mai nhiệm kỳ 2019 - 2024.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận