ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Mặt trận tổ quốc quận Hoàng Mai triển khai định hướng một số trọng tâm công tác Mặt trận năm 2020
Ngày đăng 07/01/2020 | 16:25  | View count: 424

Sáng ngày 02/01/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận triển khai định hướng một số trọng tâm công tác Mặt trận năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị, có đồng chí Phạm Ngọc Tiến - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ các phường

     Tại hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Tiến - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận triển khai thông báo định hướng một số trọng tâm công tác Mặt trận năm 2020 đó là:

     Triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX và Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024.

     Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chào mừng và triển khai các nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam tham gia công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động của Đại hội Đảng bộ cùng cấp và Đại hội lần thứ IV Đảng bộ quận Hoàng Mai, nhiệm kỳ 2020-2025.

     Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm: 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020); 90 năm thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội; 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020); 75 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020); 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020) và kỷ niệm ngày truyền thống của các tổ chức thành viên.

     Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ.

     Đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” theo Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Nghị quyết liên tịch số 88/NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 07/10/2016 giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Chỉ thị 17-CT/TU ngày 11/04/2017 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn thành phố Hà Nội. Chỉ thị số 17-CT/QU ngày 15/5/2017 của Quận ủy Hoàng Mai về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn quận Hoàng Mai.

     Tiếp tục vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam”; Quỹ “Vì người nghèo”, “Tháng cao điểm vì người nghèo” năm 2020, chăm lo “Tết vì người nghèo” năm 2021 và hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết đối với hộ nghèo; tổ chức thực hiện các hoạt động cứu trợ khi xảy ra thiên tai, sự cố nghiêm trọng và các Chương trình an sinh xã hội của Trung ương, Thành phố, Quận.

     Thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng nội dung cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương sau khi tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện, đó là: tham mưu với cấp ủy và phối hợp với chính quyền cùng cấp đề xuất các giải pháp trong việc kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, bổ sung các giải pháp nhằm thúc đẩy cuộc vận động; phối hợp các đơn vị liên quan tuyên truyền chương trình bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2020; tuyên truyền và giới thiệu các sản phẩm được bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2019”.

     Tăng cường công tác phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên và các đơn vị chức năng quận để nâng cao hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên phát động, nâng cao hiệu quả phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của quận và địa phương.

     Vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài; thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/MTTW ngày 15/8/2019 của Đảng đoàn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổ chức triển khai quy trình lựa chọn, bồi dưỡng, quản lý sử dụng và phát huy vai trò của cốt cán phong trào trong các tôn giáo; Kết luận số 01/KL-ĐCT ngày 20/8/2015 về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc và Kết luận số 02/KL-ĐCT ngày 29/12/2015 về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác tôn giáo của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII; phối hợp với các phòng, ban của quận thực hiện chương trình hành động chiến lược về công tác dân tộc và tôn giáo trên địa bàn thành phố Hà Nội, đó là: Kế hoạch số 185-KH/UBND ngày 31/10/2014 của UBND Thành phố; Kế hoạch số 51/KH-MTTQ-BTT ngày 27/1/2015 và Kế hoạch số 57/KH-MTTQ-BTT ngày 26/8/2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội về việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong công tác dân tộc, công tác tôn giáo; quan tâm chăm lo chế độ, chính sách, quyền lợi của đồng bào theo đạo ở địa phương.

     Tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Luật MTTQ Việt Nam; tiếp tục thực hiện hoạt động của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 218-QĐ/TW; giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/6/2017 giữa Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng với các văn bản khác của Trung ương, Thành phố và Quận về: MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý đối với dự thảo Báo cáo Chính trị của Đại hội Đảng các cấp theo Quyết định số 6525-QĐ/TU ngày 25/9/2015 của Thành ủy Hà Nội ban hành về “Quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trên địa bàn thành phố Hà Nội”; Tham gia phối hợp tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân theo Quyết định số 2200-QĐ/TU ngày 25/5/2017 của Thành ủy Hà Nội ban hành Quy chế “Tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội”; Phối hợp tổ chức Hội nghị Đại biểu Nhân dân và chủ trì phối hợp tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư;Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 27/10/2016 của Thành ủy Hà Nội về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn Hà Nội; Kế hoạch liên tịch số 148/KHLT/UBND-UBMTTQ ngày 01/8/2016 giữa UBND Thành phố và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; Kế hoạch liên tịch số 189/KHLT/UBND-UBMTTQ ngày 22/8/2016 của UBND quận và Ủy ban MTTQ quận về thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020; tiếp tục triển khai các chương trình phối hợp về giảm nghèo, toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội, thực hiện công tác dân số. Tổ chức chủ trì giám sát, khảo sát theo các kế hoạch liên tịch đã ký giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam quận với chính quyền, các phòng, ban, ngành và các tổ chức thành viên của Mặt trận cùng cấp. Tổ chức phản biện xã hội đối với dự thảo của HĐND-UBND cùng cấp về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn quận.; Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư và Đề án 02-212... trên địa bàn quận trong việc giám sát thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò của MTTQ VN các cấp trong công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động nhân dân chấp hành pháp luật như tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1655/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND Thành phố ban hành Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND Thành phố ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội; phối hợp thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở; phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

     Tổ chức tiếp công dân và tham gia với chính quyền quận trong công tác giải quyết kiến nghị, khiếu nại của công dân; thường xuyên tiếp nhận và tập hợp ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri và nhân dân gửi đến MTTQ Việt Nam các cấp để kiến nghị, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

     Triển khai các nhiệm vụ về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền: tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018-2020 và Quyết định số 4660-QĐ/TU ngày 23/6/2014 của Thành ủy Hà Nội ban hành“Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Thành ủy với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Giám sát việc thực hiện các quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thành ủy về giám sát của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên; tiếp tục thực hiện Hướng dẫn số 60/HD-MTTQ-BTT ngày 26/4/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trong việc giám sát và nhận xét của Ban Công tác Mặt trận đối với đảng viên thường xuyên ở nơi cư trú đang công tác tại cơ quan, đơn vị.

     Phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân phản ánh đến Quốc hội và HĐND các cấp.

     Triển khai nhiệm vụ MTTQ Việt Nam tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

     Tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền đối ngoại; vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài chung sức vì cộng đồng, xây dựng quê hương, đất nước.

     Triển khai thực hiện quy chế, nghị quyết liên tịch, chương trình phối hợp, kế hoạch… giữa MTTQ Việt Nam các cấp với chính quyền cùng cấp; chủ trì hiệp thương để phối hợp với các tổ chức thành viên.

     Triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2018 về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, Quận ủy.

     Triển khai công tác thi đua khen thưởng, biểu dương những tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác Mặt trận, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

     * MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG, HỘI NGHỊ CẤP QUẬN

     - Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020) để ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Mặt trận trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; qua đó góp phần gắn với nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy những thành tựu của đất nước, của Thành phố, của Quận trong công cuộc xây dựng, đổi mới và hội nhập, đó là:

     - Tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam; tham gia các hoạt động ngày hội văn hóa, thể thao giữa cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố với các tổ chức thành viên Mặt trận cùng cấp và cơ quan MTTQ Việt Nam 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố.

     - Tổ chức gặp mặt và thăm hỏi động viên cán bộ Mặt trận, một số vị nhân sĩ, trí thức, tôn giáo… là thành viên của MTTQ Việt Nam quận qua các thời kỳ.

     - Tổ chức các hoạt động thi đua yêu nước của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn quận tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

     - Phát động vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam”; Quỹ “Vì người nghèo” cấp quận.

     - Tổ chức Hội nghị biểu dương gương điển hình sau 20 năm triển khai thực hiện Hội nghị đại biểu Nhân dân; 05 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

     - Tiến hành sơ kết đánh giá 03 năm triển khai thực hiện Luật Tín ngưỡng tôn giáo; 05 năm triển khai thực hiện Chương trình phối hợp bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận với phòng Tài nguyên và Môi trường cùng các tổ chức tôn giáo trên địa bàn quận.

     - Tổ chức đánh giá sơ kết 05 năm thực hiện Luật MTTQ Việt Nam.

     - Các hội nghị Ủy ban MTTQ VN quận khóa IV; sơ, tổng kết công tác MTTQ.

     - Chủ trì và phối hợp với các phòng, ban, ngành quận tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn triển khai các nhiệm vụ chuyên môn về công tác Mặt trận; các hội nghị sơ, tổng kết các quy chế, chương trình, kế hoạch và ngày hội “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”.

     Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch MTTQ quận đề nghị Ủy ban MTTQ các phường căn cứ định hướng một số trọng tâm công tác Mặt trận của MTTQ quận để xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ phường trong năm 2020.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận