ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Trọng tâm công tác tuyên truyền quý IV năm 2020
Ngày đăng 20/11/2020 | 11:31  | View count: 250

1. Tuyên truyền Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, các nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội

     - Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo các văn bản chỉ đạo: Kế hoạch số 155-KH/TU ngày 08/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội”; Kế hoạch số 167-KH/QU ngày 19/11/2019 của Ban Thường vụ Quận ủy về “Triển khai công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ Đại hội chi, Đảng bộ cơ sở, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hoàng Mai lần thứ IV, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Tuyên truyền bài viết của của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước vào một giai đoạn phát triển mới”. Thông tin, tuyên truyền về Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-2025 và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Phấn đấu cao nhất để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 trọng tâm là tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2020: “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp”.

     - Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (theo Kế hoạch số 01-KH/QU ngày 03/9/2020 của Ban Thường vụ Quận ủy Hoàng Mai).

     - Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tuyên truyền các nội dung Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về “Định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về “Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”; Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về “Định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; các chỉ thị, nghị quyết, kết luận theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy.

     - Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, tổ chức trong thực hiện phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh Covid-19; chủ động xây dựng kế hoạch, các phương án phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm phát triển kinh tế, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, ổn định đời sống nhân dân; nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân để chủ động, tích cực phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.

     - Đẩy mạnh tuyên truyền, cổ vũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và nhân dân tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường”.

     - Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020 của Quận và các địa phương, đơn vị. Trong đó, quan tâm đến tuyên truyền việc huy động các nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tăng cường xã hội hóa; đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn để phát triển kinh tế - xã hội. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, cải cách tư pháp. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Thường xuyên tăng cường nắm bắt và tổng hợp tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, những vấn đề cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm, kịp thời ngăn chặn, giải quyết những vấn đề phức tạp, mới nảy sinh. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự xây dựng. Tuyên truyền tình hình, kết quả xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

     2. Tuyên truyền sự kiện, kỷ niệm các ngày lễ lớn

     - Tổ chức tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong quý IV năm 2020 (theo Hướng dẫn số 15-HD/QU, ngày 05/02/2020 của Quận ủy): Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Kỷ niệm 29 năm Ngày quốc tế Người cao tuổi (01/10/1991 - 01/10/2020); 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (04/10/1920 - 04/10/2020) - Lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; 66 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2020); 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010 - 2020); 60 năm kết nghĩa giữa Hà Nội - Huế - Sài Gòn; 90 năm: Ngày truyền thống Ngành tổ chức, xây dựng Đảng (14/10), Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10), Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10); 72 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10), 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020); 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020); 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2020); 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2020); 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh - Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (01/12/1920 - 01/12/2020); 60 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 - 20/12/2020); 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020), 31 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1089 - 22/12/2020); chào mừng năm mới 2021.

     - Tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan tại trụ sở nơi làm việc và các khu vực trung tâm, tăng thời lượng tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử quận và hệ thống đài phát thanh các phường…

     3. Khẩu hiệu tuyên truyền

     - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

     - Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

     - Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam!

     - Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

     - Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam!

     - Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hoàng Mai đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

     - Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!

     - Đảng bộ và nhân dân quận Hoàng Mai quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!

     - Phát huy truyền thống văn hiến Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô anh hùng, Thành phố vì hòa bình, Đảng bộ và nhân dân quận Hoàng Mai quyết tâm xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại!

     - Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

     - Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

     - Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hoàng Mai thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020!

     - Nhiệt liệt chào mừng 29 năm Ngày quốc tế Người cao tuổi (01/10/1991 - 01/10/2020)!

     - Nhiệt liệt chào mừng 66 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2020)!

     - Nhiệt liệt chào mừng 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010 - 2020)!

     - Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày truyền thống Ngành tổ chức, xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2020)!

     - Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020)!

     - Nhiệt liệt chào mừng 72 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2020)!

     - Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 - 18/10/2020)!

     - Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020)!

     - Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020)!

     - Nhiệt liệt chào mừng 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2020)!

     - Nhiệt liệt chào mừng 60 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 - 20/12/2020)!

     - Nhiệt liệt chào mừng 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020), 31 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2020)!

     - Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (04/10/1920 - 04/10/2020) - Lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam!

     - Kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2020)!

     - Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh - Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (01/12/1920 - 01/12/2020)!

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận