ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư (khóa XI) trên địa bàn quận Hoàng Mai
Ngày đăng 20/11/2020 | 11:38  | View count: 50

Thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội” (sau đây viết tắt là Chỉ thị 41-CT/TW), sự chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội; Ban Thường vụ Quận ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị tới 100% cán bộ chủ chốt của Quận. Chỉ đạo các TCCS Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức quán triệt nội dung của Chỉ thị tới toàn thể cán bộ, đảng viên trên địa bàn Quận

     Phổ biến, tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, hội viên, đoàn viên các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân với những hình thức hiệu quả, phù hợp như: Sinh hoạt chi bộ, hội nghị nội bộ của các cơ quan, đơn vị, sinh hoạt chính trị - xã hội thường kỳ của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; đăng tải Chỉ thị trên Cổng thông tin điện tử Quận và tuyên truyền trên hệ thống Đài phát thanh các phường. Kết quả, 100% cấp ủy đảng trực thuộc Quận ủy đã tổ chức quán triệt tới trên 90% đảng viên và sao gửi Chỉ thị đến 100% các chi bộ trực thuộc; MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã tổ chức phổ biến, tuyên truyền các nội dung Chỉ thị tới trên 30.000 lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên và tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân.

     Thực hiện sự chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội; Ban Thường vụ Quận ủy đã ban hành Kế hoạch số 192- KH/QU, ngày 25/4/2015 để chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 41-CT/TW trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị của Quận. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị trong việc thực hiện Chỉ thị nhằm đưa các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác quản lý và tổ chức lễ hội nhanh chóng đi vào cuộc sống.

     Công tác tuyên truyền đã được các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tổ chức đa dạng dưới nhiều hình thức hiệu quả, phong phú, sáng tạo. Trong 5 năm, UBND Quận đã tổ chức 10 lớp tập huấn cho trên 1.000 người là cán bộ cơ sở và Tiểu ban quản lý di tích, người trông coi di tích; biên soạn 30 bài tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh các phường về công tác bảo tồn di tích, lễ hội; tuyên truyền văn hóa nơi công cộng, thực hiện nếp sống văn minh, hạn chế việc thắp hương, đốt vàng mã trong di tích; 100% di tích trên địa bàn Quận có niêm yết Quy tắc ứng xử nơi công cộng nhằm nâng cao ý thức người dân khi đến thăm di tích và tham gia lễ hội.

     UBND Quận đã chỉ đạo ngành VHTT, UBND các phường tổ chức lễ hội phải tuân thủ theo Quy chế tổ chức lễ hội của Chính phủ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thành phố và Quận như: Xây dựng Kế hoạch, chương trình; Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức quản lý và điều hành lễ hội, trước và sau khi tổ chức phải gửi báo cáo UBND Quận; Ban quản lý di tích các phường, Tiểu ban quản lý các di tích phải có phương án quản lý hòm công đức, nhắc nhở việc đặt tiền lễ vào đúng nơi quy định. Không đưa các linh vật ngoại lai, hiện vật lạ không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam vào các di tích, khu thờ tự, đảm bảo nguyên trạng của di tích theo đúng Luật Di sản văn hóa và các văn bản hướng dẫn thi hành. Giảm tần suất, thời gian tổ chức tổ chức lễ hội; kiểm tra, xử lý nghiêm túc những sai phạm trong quản lý và tổ chức lễ hội; có biện pháp ngăn chặn kịp thời các hiện tượng như: xóc thẻ, bói toán, cúng thuê, cờ bạc trá hình, đốt nhiều vàng mã, đặt quá nhiều hòm công đức, đặt lễ, đặt tiền giọt dầu tùy tiện, lưu hành văn hóa phẩm trái phép, tăng giá dịch vụ, ép khách, thương mại hóa lễ hội, kéo dài thời gian và tổ chức lễ hội không phù hợp với thuần phong mỹ tục. Tổ chức tốt việc xử lý rác, phế thải; kiểm tra, kiểm soát các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống tại nơi diễn ra lễ hội phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và thực hiện nghiêm các quy định về kinh doanh theo pháp luật. Trong quá trình tổ chức lễ hội UBND các phường xây dựng phương án đảm bảo tốt công tác phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự trong suốt quá trình diễn ra lễ hội. Thực hiện tốt việc sử dụng kinh phí và công tác xã hội hóa, huy động nguồn lực để tổ chức lễ hội.

     Các hoạt động diễn ra tại lễ hội đã được các địa phương, đơn vị tổ chức tốt. Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về văn hóa; khuyến khích tổ chức, khôi phục các trò chơi dân gian, các môn thể thao truyền thống thích hợp với hoàn cảnh, điều kiện của địa phương, từng lễ hội; tổ chức với nhiều hoạt động lành mạnh, phong phú, phù hợp với truyền thống dân tộc, như: Hội thi làm bánh cuốn tại đền Mẫu phường Thanh Trì; hội Vật truyền thống tại sân đình phường Mai Động, Yên Sở; lễ hội Vật Cầu truyền thống tại sân đình Thúy Lĩnh phường Lĩnh Nam; biểu diễn đánh trống hội tại lễ hội Miếu Gàn phường Hoàng Liệt. Đặc biệt là lễ hội bơi Chải truyền thống phường Yên Sở được tổ chức trong hai ngày (dịp rằm tháng 8 hàng năm); trong 5 năm qua, quận Hoàng Mai đã đăng cai tổ chức 01 giải bơi Chải truyền thống cấp Thành phố và cử đội tuyển bơi Chải phường Yên Sở tham gia 02 giải bơi Chải quốc tế tổ chức tại Trung Quốc. Tiếp tục duy trì tổ chức 03 lễ hội dân gian truyền thống cấp Quận: Lễ hội Vật truyền thống phường Mai Động; lễ hội Vật cầu phường Lĩnh Nam; lễ hội bơi Chải phường Yên Sở.

     Trong 5 năm qua, toàn Quận đã giải phóng mặt bằng, tu bổ, tôn tạo 09 di tích với tổng mức đầu tư khoảng 121 tỷ đồng (đình, miếu Định Công Thượng; chùa Liên Đàm; chùa Sét; chùa Nam Dư Thượng; chùa Thúy Lĩnh; đình Làng Bảy; đình Giáp Lục; chùa Đồng; chùa Pháp Vân). Ngoài nguồn đầu tư công đối với việc tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa giai đoạn 2016-2020. Công tác huy động nguồn lực xã hội hóa đã được các địa phương, đơn vị tích cực tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp để tu bổ, tôn tạo các di tích. Từ năm 2015 đến nay, toàn Quận đã xã hội hóa khoảng 68 tỷ đồng xây dựng nhà Tả vu đình Tương Mai; nhà Đại Bái phường Vĩnh Hưng; nhà Tả vu, Hữu vu đình Khuyến Lương phường Trần Phú; hạng mục Tam bảo, nhà tổ, nhà mẫu chùa Linh Đường phường Hoàng Liệt, chùa Nam Dư Thượng phường Lĩnh Nam, đình làng Bảy phường Giáp Bát...Năm 2020, các phòng, ban chuyên môn của Quận và UBND các phường tiếp tục tiến hành rà soát những di tích xuống cấp báo cáo Thành phố, Quận để đưa vào kế hoạch tu bổ, tôn tạo đối với những di tích: Nhà thờ lưu niệm danh nhân Nguyễn Văn Siêu; đình Kim Giang phường Đại Kim; chùa Nam Dư Hạ phường Trần Phú; đình Linh Đàm phường Hoàng Liệt; đình Hoàng Mai phường Hoàng Văn Thụ; đình Đông Thiên phường Vĩnh Hưng...

     Hàng năm, UBND Quận tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành (Văn hóa và Thông tin, Nội vụ, Công an, MTTQ) kiểm tra trước, trong và sau lễ hội của các địa phương, đơn vị nhằm đảm bảo việc tổ chức lễ hội theo đúng quy định; kiểm tra thiết bị phòng cháy chữa cháy không để xảy ra nguy cơ cháy nổ tại di tích (10 lần/5 năm/14 phường); ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các đơn vị, cơ sở, cá nhân có sai phạm trong quản lý, tổ chức và tham gia lễ hội.

     Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 41-CT/TW, Quận ủy Hoàng Mai xác định những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: (1) Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; bảo đảm việc quản lý và tổ chức lễ hội của từng địa phương, đơn vị theo đúng quy định của pháp luật; thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; phù hợp với thuần phong mỹ tục, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, có ý nghĩa giáo dục cao; đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần lành mạnh của nhân dân. (2) Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu chấp hành các quy định về quản lý, tổ chức và tham gia lễ hội; phê bình và xử lý nghiêm đối với cán bộ, đảng viên vi phạm. Cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp không tham dự lễ hội với danh nghĩa tổ chức, cơ quan, đơn vị nếu không được cấp có thẩm quyền phân công. (3) Giảm tần suất, thời gian tổ chức, nhất là những lễ hội có quy mô lớn. Hạn chế sử dụng ngân sách nhà nước, đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn lực trong việc tổ chức lễ hội. Rà soát, bổ sung, ban hành các văn bản triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, các quy định của Chính phủ về công tác quản lý và tổ chức lễ hội, các sinh hoạt tín ngưỡng và các hoạt động vui chơi giải trí trong lễ hội hợp lý, lành mạnh; ngăn chặn và khắc phục tình trạng lợi dụng di tích, nơi thờ tự, lễ hội nhằm trục lợi, tuyên truyền mê tín, dị đoan và tổ chức các hoạt động trái pháp luật. Thực hiện nghiêm việc quản lý đốt hàng mã; khắc phục tình trạng đặt hòm công đức và đặt tiền lễ tùy tiện; quản lý và sử dụng tiền công đức công khai, minh bạch, phục vụ công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích và tổ chức lễ hội. (4) Tăng cường các biện pháp giữ gìn, bảo vệ di tích, danh lam thắng cảnh; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống cháy nổ, an toàn giao thông; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh cảnh quan môi trường tại các lễ hội. Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng và lễ hội. Quản lý chặt chẽ các hoạt động dịch vụ, niêm yết công khai giá dịch vụ; kiểm tra, ngăn chặn các hành vi gian lận thương mại về giá, phí dịch vụ, lệ phí, lưu hành ấn phẩm văn hóa trái phép; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân lợi dụng lễ hội để tăng giá, ép giá. (5) Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn Quận, tạo sự chuyển biến cơ bản trong việc thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận