ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Khai mạc Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Ngày đăng 30/11/2021 | 08:28  | View count: 128

Ngày 24/11/2021, Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng diễn ra tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Hà Nội) với sự tham dự của gần 600 đại biểu từ các bộ, ngành, các văn nghệ sĩ và đại diện các tổ chức chính trị - xã hội trong cả nước và và được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh, thành trên cả nước. Đây được coi là "Hội nghị Diên Hồng" của ngành văn hóa, do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng

     Tham dự Hội nghị trực tuyến tại Quận Hoàng Mai có 15 điểm cầu, trong đó 01 điểm cầu tại Trụ sở Quận và 14 điểm cầu tại các phường. Dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Quận ủy- HĐND-UBND Quận có đồng chí Nguyễn Quang Hiếu - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận, đồng chí Nguyễn Xuân Phong - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, đồng chí Nguyễn Minh Tâm - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy; các đồng chí Lãnh đạo HĐND - UBND Quận, Các đồng chí Trưởng các Ban Đảng, Văn phòng Quận ủy, Trung tâm Chính trị Quận, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp NKVNN, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Quận, các phòng, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp, hiệp quản Quận; Các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên Ban Tuyên giáo Quận ủy, Phòng Văn hóa - Thông tin Quận.

     Tại điểm cầu 14 phường có đồng chí Bí thư Đảng ủy chủ trì Hội nghị, các đồng chí cán bộ chủ chốt, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường; Trưởng, phó MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo, công chức văn hóa - xã hội của phường dự Hội nghị.

     Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì được tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội ngày 24/11/1946; Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ 2 được tổ chức năm 1948 tại Phú Thọ. Đây là lần thứ 3 một hội nghị văn hóa được gọi tên Hội nghị Văn hóa toàn quốc.

     Hội nghị đã đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua; kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa, văn nghệ trong giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến năm 2045.

     Quan trọng hơn, hội nghị là diễn đàn để lắng nghe và là dịp cổ vũ, động viên các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ý chí, hành động; liên kết các lực lượng làm công tác văn hóa, văn nghệ trong và ngoài nước tạo thành một mặt trận đồng lòng, dốc sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, triển khai thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

     Hội nghị được kỳ vọng sẽ trở thành dấu mốc quan trọng trong việc khắc phục những hạn chế, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong văn hóa để xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam trong thời kỳ mới với những giá trị mạnh mẽ. Đó là những con người Việt Nam gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại, phát triển toàn diện, yêu nước, tự hào dân tộc, đạo đức mạnh mẽ, thượng tôn pháp luật. Văn học nghệ thuật được phát huy giá trị mạnh mẽ hơn trong bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm, nhân cách, lối sống của con người.

     Vai trò kiến tạo của Nhà nước được phát huy mạnh mẽ hơn trong thời gian tới để bảo đảm xây dựng và phát triển văn hóa, con người trong bối cảnh nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

     Với hơn 150 tham luận của các chuyên gia, nhà quản lý, văn nghệ sĩ, trí thức, nhà khoa học nhằm khẳng định rõ hơn vai trò "soi đường cho quốc dân đi" của văn hóa, đồng thời, các tham luận cũng hiến kế định hướng phát triển văn hóa và con người trong giai đoạn mới, từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và  ý thức của con người Việt Nam thời đại mới./.

Điểm cầu tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận