ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Liên đoàn lao động quận Hoàng Mai hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028 “Đổi mới-Dân chủ-Đoàn kết- Phát triển”
Ngày đăng 19/11/2022 | 11:05  | View count: 49

Thực hiện Hướng dẫn số 17/HD-LĐLĐ tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028, LĐLĐ quận Hoàng Mai đã ban hành hướng dẫn các CĐCS đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028

     LĐLĐ Quận lưu ý các CĐCS bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Ban Thường vụ LĐLĐ quận Hoàng Mai quán triệt phương châm của Đại hội “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”; kết hợp tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn quận Hoàng Mai lần thứ V với tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính, pháp luật liên quan đến công nhân, người lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

     Trong quá trình tuyên truyền, các cấp công đoàn cần tập trung vào những nội dung như khẳng định vai trò, sứ mệnh lịch sử và những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đấu tranh chống quan điểm sai trái của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, tổ chức Công đoàn Việt Nam.

     Bên cạnh đó, cần gắn các nội dung tuyên truyền với mục tiêu, tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, đó là: “Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới; là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước; làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, người lao động; xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết giai cấp công nhân và người lao động cả nước; góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nhanh và bền vững đất nước”.

     Chú trọng tuyên truyền những mô hình hay, cách làm tốt trong tổ chức, triển khai Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, biểu dương những tấm gương tốt, việc làm mới đạt hiệu quả cao, các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong tổ chức, hoạt động Công đoàn và các phong trào thi đua yêu nước. Tuyên truyền khẳng định đóng góp của CNVCLĐ trong doanh nghiệp.

     Công tác tuyên truyền cần triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động qua báo chí, tuyên truyền miệng, tuyên truyền cổ động trực quan, phát hành ấn phẩm, gắn biển công trình, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp… tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam - đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, ngày hội của cán bộ, đoàn viên, người lao động và của tổ chức Công đoàn.

     Liên đoàn Thành phố Hà Nội yêu cầu tổ chức 4 đợt tuyên truyền. Đợt 1: Từ quý IV/2022 đến trước thời điểm diễn ra Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội. Đợt 2: Trong thời gian diễn ra Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội. Đợt 3: Sau Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII đến thời điểm diễn ra Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Đợt 4: Sau khi bế mạc Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Nguồn: LĐLĐ quận

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận