Tin tức hoạt động các phường

Phường Yên Sở triển khai kế hoạch tổ chức tuyên truyền, vận động của Khối Vận Đảng ủy và 10 Tổ Dân vận phường năm 2019
Ngày đăng 11/03/2019 | 18:10  | View count: 426

Ngày 05/3/2019, được sự nhất trí của Thường vụ Đảng ủy, Ban dân vận phường tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch Tổ chức tuyên truyền, vận động của Khối Vận Đảng ủy và 10 Tổ Dân vận phường Yên Sở năm 2019

     Thực hiện Chương trình công tác của Khối Vận Đảng ủy năm 2019; Kế hoạnh số 69-KH/ĐU ngày 15/02/2019 của Đảng ủy phường Yên Sở về việc tổ chức phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2019; các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Thành ủy, Quận ủy Hoàng Mai và của Đảng ủy phường Yên Sở về công tác Dân vận trong tình hình hiện nay.

     Để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của phường Yên Sở năm 2019, Khối vận Đảng ủy phường Yên Sở xây dựng kế hoạch hoạt động của Khối vận Đảng ủy và tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, vận động của 10 tổ Dân vận năm 2019 cụ thể như sau:

     1. Lĩnh vực kinh tế: “ Khéo” trong vận động xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu sản xuất kinh doanh, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập cho người lao động, sáng tạo, tiết kiệm; phát huy tiềm năng thế mạnh về đất đai của địa phương, nâng cao hiệu quả công tác chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp vùng bãi; phát triển thương mại, dịch vụ tập trung vào nghề truyền thống có thế mạnh của địa phương là nuôi trồng, buôn bán thủy, hải sản.

     2. Lĩnh vực văn hoá-xã hội: “ Khéo” trong vận động xây dựng “Đô thị văn minh”, xây dựng xã hội học tập, cụ thể như: Tham gia chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng “Nhà Đại đoàn kết”, “Mái ấm tình thương”, “Mái ấm Công đoàn”; xã hội hóa xây dựng các công trình phúc lợi xã hội; xây dựng các khu dân cư không có tệ nạn xã hội, xây dựng địa bàn an ninh trật tự, xây dựng nâng cao ý thức tự quản trong cộng đồng dân cư, đơn vị, bảo vệ môi trường, tích cực tham gia công tác nhân đạo, từ thiện, thực hiện trách nhiệm với cộng đồng; giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân.

     3. Lĩnh vực Quốc phòng-An ninh: “ Khéo” vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn.

     4. Xây dựng hệ thống chính trị: Khéo” vận động đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; góp ý xây dựng để nâng chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và các tổ chức hội vững mạnh; nâng cao chất lượng và phát triển đoàn viên, hội viên, trọng tâm ở địa bàn khu dân cư.

     - “ Khéo” trong công tác tuyên truyền: Tuyên truyền các chủ trương, Nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước đến đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân để đoàn viên, hội viên và nhân dân hiểu đúng, nhận thức đúng và thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

     - “ Khéo” trong tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền: Nghiên cứu đề xuất, tham mưu về hình thức, nội dung, biện pháp, giải pháp “Dân vận khéo” để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác Dân vận trên các lĩnh vực.

     Xác định thực hiện công tác Dân vận nói chung và phong trào thi đua “Dân vận khéo” là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, của cả hệ thống chính trị và của cán bộ, đảng viên; đoàn viên, hội viên các đoàn thể nhân dân, do các cấp ủy Đảng trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo theo tinh thần Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 05/12/2016 của Thành ủy Hà Nội về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

     Triển khai thực hiện tốt kế hoạch tổ chức tuyên truyền, vận động của Khối Vận Đảng ủy và 10 Tổ Dân vận phường Yên Sở năm 2019 nhằm nâng cao vai trò, tầm quan trọng của công tác Dân vận trong giai đoạn hiện nay để lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trọng tâm là “Dân vận khéo” trong xây dựng đô thị văn minh; “Dân vận khéo” trong việc vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước (đặc biệt trong công tác GPMB các dự án đang triển khai trên địa bàn phường); “Dân vận khéo” trong công tác tôn giáo, tín ngưỡng (tập trung vận động nhân dân không tham gia vào các Đạo lạ như Pháp Luân Công, Đạo Hoàng Thiên Long, Đạo Tràng phật giáo (Đạo Adiđà) khi chưa được Nhà nước công nhận; “Dân vận khéo” trong công tác đảm bảo VSMT, xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn; nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa; “Dân vận khéo” trong công tác vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và trong lễ hội./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận