Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và học tập chuyên đề năm 2018
Ngày đăng 13/06/2018 | 18:03

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và Nhân dân ta. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn, liên tục, lâu dài của Đảng ta. Nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 18-KH/TƯ ngày 01/9/2016 của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chỉ Minh; Hướng dẫn số 51-HD/BTGTU ngày 29/01/2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội

     Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận Hoàng Mai chú trọng việc tuyên truyền và triển khai trên toàn hệ thống MTTQ các cấp trong quận chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

     Với mục đích và yêu cầu tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến tích cực trong các tầng lớp nhân dân và đội ngũ cán bộ MTTQ trên địa bàn quận học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI và chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2018 của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố với chủ đề: “Nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận thành phố Hà Nội”. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào nền nếp, trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của cán bộ MTTQ trên địa bàn quận, nhất là người đứng đầu, gắn với thực hiện phong trào thi đua và các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì, phát động, thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội. Đa dạng các hình thức tuyên truyền, triển khai thực hiện thiết thực, hiệu quả; tập trung vào các nội dung, giải pháp cụ thể phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương, đơn vị; quan tâm phát hiện, biểu dương và nhân rộng điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, mô hình, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

     Để thực hiện có hiệu quả kế hoạch học tập theo chuyên đề năm 2018, MTTQ quận đã xây dựng những nội dung trọng tâm như sau:

     1. Tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề năm 2018 gắn với tiếp tục quán triệt chuyên đề toàn khóa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

     MTTQ các cấp quận Hoàng Mai tùy tình hình thực tế tại địa phương mình để tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện những nội dung của chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đặc biệt chú trọng nội dung: phong cách làm việc “dân chủ, quần chúng”, “khoa học”, “nêu gương”; phong cách lãnh đạo “dân chủ nhưng quyết đoán”; “sâu sát”, “khéo dùng người, trọng dụng người tài”, “cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo” đối với cán bộ, đảng viên trong hệ thống MTTQ quận, nhất là lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu. Tài liệu học tập, nghiên cứu và tuyên truyền sử dụng tài liệu chuyên đề 2018 do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.

     Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch số 18-KH/TU, ngày 01/9/2016 của Thành ủy Hà Nội (khóa XVI) về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 25-HD/BTGTU ngày 23/12/2016 của Ban Tuyên giáo Thành ủy và Hướng dẫn số 24-HD/BTGQU ngày 9/02/2018 về học tập, nghiên cứu những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với đội ngũ cán bộ MTTQ quận và các tầng lớp nhân dân, gắn với tuyên truyền thực hiện 02 Quy tắc ứng xử của thành phố Hà Nội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

     2. Xây dựng kế hoạch đẩy mạnh việc làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2018, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

     Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp quận Hoàng Mai căn cứ những nội dung của Chỉ thị số 05-CT/TW, chuyên đề năm 2018 và những nội dung, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, chủ đề năm 2018 của Thành phố để xây dựng kế hoạch, chương trình công tác cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ quận:

     Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng, nhiệm vụ thường xuyên trong chương trình hoạt động năm 2018 của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp quận Hoàng Mai, gắn với thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua do Mặt trận chủ trì, phát động.

     Mỗi cán bộ trong hệ thống Mặt trận quận cần xây dựng cam kết cá nhân tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quan tâm thực hiện tốt đạo đức công vụ, văn hóa ứng xử, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong, phương pháp công tác khoa học, hiệu quả, dân chủ, quần chúng, sâu sát cơ sở, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị; thực hiện báo cáo kết quả với cấp ủy hoặc chi bộ, cơ quan, đơn vị nơi công tác (việc đăng ký thực hiện của cá nhân cán bộ Mặt trận các cấp theo chỉ đạo cụ thế của cấp ủy cơ quan, đơn vị). Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là tiêu chí để rèn luyện và đánh giá cán bộ hàng quý và năm.

     3. Đẩy mạnh tuyên truyền về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

     Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp quận Hoàng Mai tiếp tục duy trì và tăng cường phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, duy trì và tăng cường chuyên đề tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

     Đưa nội dung đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình các lớp, các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, công chức của MTTQ các cấp quận Hoàng Mai hàng năm. Tùy theo tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị, phối hợp với các tổ chức thành viên cùng cấp tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu gặp mặt, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ tuyên truyền việc triển khai và kết quả thực hiện việc học tập và làm theo Bác.

     Phát hành các ấn phẩm tuyên truyền, các tài liệu tập huấn nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp, kịp thời tuyên truyền, biểu dương các gương điển hình tiên tiến trong việc thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong đó có việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị theo hướng dẫn của Thành phố và Ban Tuyên giáo Quận ủy.

     4. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

     Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn quận cần tăng cường kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động và các chuyên đề công tác hàng quý, 6 tháng, năm.

     Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận và các phường xây dựng báo cáo và đánh giá sơ kết 02 năm việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW theo chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp phù hợp với điều kiện của từng đơn vị.

     Phát huy vai trò của MTTQ các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn quận trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên; tiếp nhận và phản ánh kịp thời những ý kiến, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân, dư luận xã hội, cơ quan truyền thông đại chúng về những biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên.

     * Với các nội dung trọng tâm đã đề ra, MTTQ quận cũng phân công nhiệm vụ, tổ chức thực hiện cụ thể với đơn vị cũng như MTTQ các phường và các tổ chức thành viên:

     - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận xây dựng kế hoạch triển khai tới Ủy ban MTTQ các phường và các tổ chức thành viên của MTTQ quận.  Tổ chức hội nghị quán triệt chuyên đề năm 2018 cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống MTTQ quận (đã tổ chức hội nghị quán triệt tới gần 250 đại biểu là cán bộ MTTQ các cấp của quận). Xây dựng báo cáo đánh giá 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW để phục vụ việc sơ kết của quận nhân dịp kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Bác (19/5/1890 - 19/5/2018), 70 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018). Tuyên truyền, biểu dương các gương điển hình tiên tiến, mô hình hay, sáng tạo, cách làm hiệu quả trong tổ chức thực hiện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống MTTQ quận.

     - Ủy ban MTTQ các phường và các tổ chức thành viên của MTTQ quận căn cứ Kế hoạch của Ủy ban MTTQ quận và Hướng dẫn của cấp ủy cùng cấp, xây dựng kế hoạch tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TWcủa Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2018, chỉ đạo việc đăng ký xây dựng các mô hình làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Xây dựng báo cáo đánh giá sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Chủ động phát hiện, tuyên truyền và nhân rộng các gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, mô hình mới, cách làm hay trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận