kinh tế - tài chính

Sử dụng biên lai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp in sẵn thông tin, có mã vạch
Ngày đăng 09/04/2018 | 15:15  | View count: 2546

Thực hiện Công văn số 868/TCT-KK ngày 19/3/2018 của Tổng Cục thuế về việc sử dụng biên lai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Công văn số 11250/CT-QLĐ ngày 22/3/2018 của Cục thuế TP Hà Nội về việc sử dụng Biên lai có mã vạch in sẵn thông tin thu thuế SDĐPNN, nhằm tạo thuận lợi cho việc thực hiện thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Chi cục thuế quận Hoàng Mai triển khai, thực hiện đến UBND các phường thu thuế SDĐPNN năm 2018 bằng Biên lai thu thuế SDĐPNN in sẵn thông tin, mã vạch, cụ thể:

     - Chi cục thuế cấp phát biên lai thu thuế SDĐPNN in sẵn thông tin, có mã vạch cho UBND các phường, việc giao nhận Biên lai thu thuế phải được lập văn bản, ký nhận giữa các bên.

     - Uỷ nhiệm thu (UNT) của UBND các phường sau khi nhận Biên lai thu thuế SDĐPNN in sẵn thông tin, mã vạch từ Cơ quan Thuế phải thực hiện đóng dấu của UBND Phường (Cơ quan uỷ nhiệm thu) trên Biên lai trước khi sử dụng.

     - Uỷ nhiệm thu sử dụng Biên lai thu thuế SDĐPNN in sẵn thông tin, có mã vạch để thu thuế thay cho Biên lai viết tay. Khi thu tiền, UNT phải ghi rõ ngày, tháng, năm thu tiền, ký và ghi rõ họ tên trên tất cả các liên của cùng 01 số biên lai và giao ngay biên lai (liên 2: giao cho người nộp thuế) cho người nộp thuế sau khi thu tiền.

     - UNT có trách nhiệm thực hiện nộp tiền thuế đã thu vào Ngân sách Nhà nước, trong thời hạn không quá 03 ngày kể từ ngày thu thuế; trong vòng 03 ngày làm việc UNT có trách nhiệm quyết toán số tiền thuế thu được và biên lai thu thuế với Chi cục Thuế  để Chi cục Thuế kịp thời chấm biên lai.

     - Đối với số Biên lai đã in và cấp cho UNT nhưng chưa thu được thuế (nếu có) thì UNT phải thực hiện rà soát, quyết toán biên lai theo quy định. Thời hạn quyết toán biên lai được thực hiện chậm nhất lần thứ nhất là 60 ngày kể từ ngày UNT nhận biên lai và lần thứ hai chậm nhất là ngày 10 tháng 01 năm kế tiếp. Sau thời gian đã quyết toán biên lai lần thứ hai, các biên lai chưa sử dụng sẽ được thực hiện huỷ theo đúng quy trình.

     - Đối với các quyển Biên lai thu thuế SDĐPNN do Tổng cục Thuế phát hành còn tồn dở dang tại UBND các Phường được sử dụng để thu thuế SDĐPNN trong trường hợp người nộp thuế nộp số tiền khác với số tiền in sẵn trên Biên lai thu thuế SDĐPNN in sẵn thông tin, có mã vạch; các quyển Biên lai chưa sử dụng còn tồn thì UNT quyết toán biên lai trả lại Chi cục thuế ngay trong tháng 4 năm 2018.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận