kinh tế - tài chính

Triển khai đẩy mạnh công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp
Ngày đăng 20/03/2019 | 08:30  | View count: 369

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa và khuyến khích, hỗ trợ các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

     Cụ thể UBND Quận yêu cầu phòng Tài chính Kế hoạch thực hiện tiếp nhận thông tin, hồ sơ đề nghị chuyển đổi thành lập doanh nghiệp của các hộ kinh doanh gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hỗ trợ. Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký kinh doanh cho các hộ kinh doanh, theo dõi và quản lý tình hình hoạt động của các hộ kinh doanh trên địa bàn Quận. Tăng cường áp dụng các tính năng của phần mềm đăng ký kinh doanh cấp quận; tăng cường liên thông với Chi cục Thuế trong đăng ký và quản lý hoạt động của hộ kinh doanh. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại UBND Quận, tạo thuận lợi cho các hộ kinh doanh chuyển đổi sang đăng ký thành lập doanh nghiệp.

     Chi cục Thuế: Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hộ kinh doanh, rà soát yêu cầu hộ kinh doanh chưa thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động phải thực hiện đăng ký hoạt động của hộ kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật (trừ trường hợp pháp luật không quy định). Trường hợp hộ kinh doanh không đăng ký hoạt động, yêu cầu hộ kinh doanh phải chấm dứt hoạt động kinh doanh.

     UBND 14 phường thuộc Quận, Đội quản lý thị trường số 15: Rà soát các hộ kinh doanh thường xuyên sử dụng từ 10 lao động trở lên phải chuyển đổi đăng ký thành lập doanh nghiệp theo Luật DN. Trường hợp không thực hiện xem xét thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Thực hiện tuyên truyền đến các hộ kinh doanh: Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị định số 39/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV; Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức thực hiện hiệu quả Luật hỗ trợ DNNVV; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 05/10/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai Luật Hỗ trợ DNNVV, Công văn số 625/UBND-KT ngày 18/02/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh công tác hỗ trợ DNNVV, khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp./.

chỉ đạo của Quận ủy - HĐND - UBND