kinh tế - tài chính

Triển khai thực hiện Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của UBND thành phố Hà Nội
Ngày đăng 12/04/2019 | 11:12  | View count: 1628

Thực hiện Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của UBND thành phố Hà Nội về triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển 15.000 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020” trên địa bàn thành phố Hà Nội

     UBND quận Hoàng Mai đã ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 06/3/2019 về triển khai thực hiện Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của UBND thành phố Hà Nội với mục tiêu: Phấn đấu đến năm 2020 có 08 HTX nông nghiệp đạt hiệu quả. Duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của 07 HTX nông nghiệp đạt hoạt động có hiệu quả. Phấn đấu có từ 01 đến 02 HTX ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Nâng cao giá trị sản xuất của các sản phẩm nông nghiệp do ứng dụng công nghệ cao lên hơn 2,0 lần so với phương thức thông thường. Tăng tỷ lệ hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng các công nghệ cao thuộc nhóm công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa, bán tự động, công nghệ thông tin và công nghệ sản xuất vật tư nông nghiệp. Nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX nông nghiệp yếu kém để phấn đấu đến năm 2020 trên địa bàn Quận không còn HTX nông nghiệp yếu kém. Tạo điều kiện thành lập mới 01 HTX nông nghiệp trở lên theo định hướng phát triển của Quận và hỗ trợ để hoạt động có hiệu quả. Giải thể 100% đối với các HTX nông nghiệp đã ngừng hoạt động từ lâu.

     Với mục tiêu đó cần có những nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau:

     1. Xử lý dứt điểm việc giải thể, chuyển đổi sang loại hình khác đối với các HTX yếu kém đã ngừng hoạt động

     Công tác giải thể các HTX nông nghiệp trên địa bàn Quận gặp nhiều khó khăn. Năm 2019 đã giải thể tự nguyện được 01 HTX nông nghiệp thành lập năm 2015 hoạt động không hiệu quả; Hiện có 03 HTX nông nghiệp chưa chuyển đổi theo Luật HTX cũ: HTX ngông nghiệp Thanh Mai, HTX nông nghiệp Mai Động và HTX nông nghiệp Tương Mai. Các HTX này đều đã tan rã hoặc ngừng hoạt động từ những năm 90 trước khi có luật HTX năm 1996. Tuy nhiên vẫn chưa thực hiện việc giải thể, xóa tên các HTX này chủ yếu do vướng mắc về đất đai, nhà xưởng; một số đã chia cho xã viên, xã viên đã xây dựng nhà ở kiên cố, một số sau khi nhà nước thu hồi đất còn lại những điểm nhỏ lẻ do xã viên quản lý, xử dụng; một số diện tích đất chưa thực hiện xong công tác đền bù GPMB; bộ máy quản lý HTX không còn, xã viên già yếu, một số đã mất.

     Kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể - kinh tế HTX; ban hành các Quyết định giải thể bắt buộc đối với các HTX nông nghiệp đã ngừng hoạt động từ lâu thuộc đối tượng giải thể bắt buộc theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012. Căn cứ các quy định tại Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 15/9/2017 của Chính phủ và Thông tư số 31/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xử lý tài sản hình thành từ nhiều nguồn vốn khi HTX, liên hiệp HTX giải thể, phá sản để lập phương án giải quyết những khó khăn và chỉ đạo sớm giải thể hoặc chuyển đổi sang lạo hình khác đối với HTX yếu kém đã ngừng hoạt động dứt điểm trong năm 2020.

     Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, tiếp tục báo cáo UBND Thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh HTX thành phố Hà Nội xin ý kiến hướng dẫn chỉ đạo giúp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác giải thể đối với các HTX nông nghiệp trên.

     2. Nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX nông nghiệp trung bình, yếu để đạt tiêu chí có hiệu quả

     Năm 2018, trên địa bàn quận Hoàng Mai có 01 HTX xếp loại trung bình (HTX TMDV SX nông, lâm, thủy sản Hoàng Lĩnh). Tuy nhiên đến đầu năm 2019, HTX đã gửi hồ sơ xin giải thể tự nguyện do hoạt động không hiệu quả và đã hoàn tất thủ tục giải thể xóa tên theo quy định. UBND quận Hoàng Mai phấn đấu đến năm 2020 không có HTX nông nghiệp xếp loại trung bình, yếu kém. Rà soát tình hình hoạt động và những khó khăn vướng mắc của các HTX đề có biện pháp cụ thể giúp các HTX trung bình, yếu kém nâng cao chất lượng hoạt động nhằm đạt tiêu chí hiệu quả theo hướng:

     - Hướng dẫn các HTX xây dựng phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả; tập trung chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý HTX và thành viên thông qua đào tạo bồi dướng ngắn hạn, đào tạo nghề.

     - Kết nối với các doanh nghiệp thực hiện liên kết để đầu tư vào sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

     - Hỗ trợ các HTX vay vốn tín dụng và tiếp cận được với các nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước nhất là tiếp cận Quỹ phát triển HTX để phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, tổ chức sản xuất.

     - Tạo điều kiện cho các HTX tham gia hoạt động một số dịch vụ phục vụ sản xuất như: dịch vụ chợ, dịch vụ bảo vệ môi trường, ngành nghề nông thôn để các HTX tăng thêm việc làm và thu nhập cho các thành viên.

     3. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX nông nghiệp đang hoạt động hiệu quả (khá, tốt)

     UBND quận Hoàng Mai tiếp tục tạo điều kiện để duy trì và nâng cao hiệu quả của các HTX nông nghiệp trên địa bàn Quận bằng các biện pháp hỗ trợ phù hợp như sau:

     - Hướng dẫn và hỗ trợ các HTX rà soát nâng cao chất lượng phương án sản xuất kinh doanh có hiệu, trong đó tập trung vào các nội dung: Đẩy mạnh sản xuất hàng hóa, lựa chọn cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, áp dụng tiên bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đặc biệt là sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, công nghệ cao, sản xuất hữu cơ.

     - Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý sản xuất cho cán bộ và thành viên HTX.

     - Tạo điều kiện cho các HTX vay vốn tín dụng và tiếp cận với các nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước để đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, mở rộng quy mô sản xuất.

     - Quan tâm hỗ trợ xây dựng các mô hình sơ chế, đóng gói, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch, xây dựng thương hiệu hàng hóa để nâng cao giá trị sản phẩm, tạo thị trường đầu ra ổn định, định hướng cho các hoạt động xuất khẩu hàng hóa nông sản.

     - Đẩy mạnh thực hiện liên kết với doanh nghiệp. Phát huy vai trò đầu tàu của các HTX đang phát triển mạnh để hỗ trợ các HTX khác cùng liên kết, hợp tác với doanh nghiệp và tiêu thụ nông sản có hiệu quả.

      4. Tạo điều kiện thành lập mới các HTX nông nghiệp và hỗ trợ để hoạt động có hiệu quả

     - Lựa chọn các sản phẩm theo định hướng phát triển của Quận để thúc đẩy việc thành lập mới các HTX.

     - Hỗ trợ và tổ chức cho nông dân phát triển thành lập các HTX; tổ chức chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng năng xuất và chất lượng cao, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tạo ra những vùng sản xuất hàng hóa tập trung lớn, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân và xuất khẩu.

     - Các HTX mới thành lập cần xây dựng phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả; có quy mô phù hợp với từng loại sản phẩm; huy động nguồn lực HTX, nguồn hỗ trợ của Nhà nước theo chính sác, nguồn tín dụng, vốn doanh nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác để phát triển hạ tầng cơ sở cho sản xuất và chế biến; tổ chức liên kết với doanh nghiệp thông qua hợp đồng tiêu thụ sản phẩm.

     5. Hỗ trợ các HTX ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và tiêu thụ nông sản đến năm 2020

     Khuyến khích, hỗ trợ các HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và tiêu thụ nông sản đặc biệt là công nghệ sản xuất giống, công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa và bán tự động hóa, công nghệ sản xuất vật tư nông nghiệp, các kỹ thuật canh tác, nuôi trồng, bảo quản...

      Giải pháp thực hiện

      - Đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và nhiệm vụ của Đề án 15.000 HTX theo Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ để nâng cao nhận thức đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ thành viên HTX, người dân.

      - Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp triển khai cụ thể Kế hoạch nhằm đạt được mục tiêu đề ra.

      - Chú trọng tuyên truyền thông qua nhiều hình thức đa dạng, đặc biệt là thông qua các mô hình, các phong trào thi đua để vận động các cấp, các ngành, đoàn thể và doanh nghiệp, HTX, hộ thành viên sản xuất, lực lượng sáng lập viên HTX tham gia thành lập và phát triển HTX.

     - Tăng cường công tác quản lý nhà nươc đối với HTX nông nghiệp. Nâng cao trình độ lý luận, trình độ điều hành, khoa học kỹ thuật đối với cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của kinh tế tập thể. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ và thành viên HTX nông nghiệp, đặc biệt là nâng cao năng lực về quản trị, xây dựng và thực hiện có hiệu quả phương án sản xuất kinh doanh, ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, kiến thức tiếp cận thị trường.

     - Xây dựng và nhân rộng các mô hình HTX nông nghiệp điển hình tiến tiến, tạo điều kiện để các HTX mở rộng quy mô, phạm vi địa bàn hoạt động với các ngành nghề sản xuất kinh doanh dịch vụ. Ưu tiên phát triển các HTX nông nghiệp gắn với chuỗi sản xuất tiêu thụ sản phẩm, sản xuất giống, bảo quản, chế biến nông sản.

     - Gắn phát triển kinh tế tập thể với các phong trào thi đua khen thưởng; tăng cường trách nhiệm của các tổ chức chín trị - xã hội trong phát triển kinh tế HTX nông nghiệp.

     - Đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng để nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ hệ thống quản lý nhà nước, lực lượng hỗ trợ, lực lượng trực tiếp hoạt động ở các HTX và thành viên HTX.

     - Hỗ trợ tiếp cận thị trường, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.

     - Huy động nguồn lực để hỗ trợ có hiệu quả cho HTX nông nghiệp./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận