kinh tế - tài chính

Thông báo về việc tính tiền chậm nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
Ngày đăng 29/05/2019 | 15:49  | View count: 1004

Thông báo về việc tính tiền chậm nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

     Căn cứ Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế: Tại điểm đ.2 khoản 1 Điều 18 quy định thời hạn nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:

     “đ.2) Thời hạn nộp thuế:

     - Người nộp thuế nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của năm làm 2 kỳ. Kỳ thứ nhất, thời hạn nộp tiền chậm nhất là ngày 31 tháng 5. Kỳ thứ hai, thời hạn nộp tiền chậm nhất là ngày 31 tháng 10.

     - Trường hợp trong chu kỳ ổn định 05 (năm) năm mà người nộp thuế đề nghị được nộp thuế một lần cho nhiều năm thì hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm đề nghị.”

     Tại Khoản 1 Điều 34 quy định các trường hợp phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế:

     “1. Các trường hợp phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế

     a) Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan thuế, thời hạn ghi trong quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thuế và quyết định xử lý của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền...”

     Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (người nộp thuế) có trách nhiệm nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đúng thời hạn quy định tại điểm đ.2 khoản 1 Điều 18 Thông tư 156/2013/TT-BTC nêu trên. Trường hợp người nộp thuế chậm nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp sẽ phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

     Chi cục Thuế Quận Hoàng Mai thông báo để tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được biết và nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đúng thời hạn, tránh bị tính tiền chậm nộp.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận