kinh tế - tài chính

Đôn đốc thu hồi nợ đọng và tiền sử dụng đất, tiền thuê đất với các Doanh nghiệp đang nợ đọng nghĩa vụ tài chính
Ngày đăng 21/11/2019 | 14:45  | View count: 286

Nhằm tăng cường công tác thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn, thực hiện tốt nhiệm vụ thu NSNN, Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn quận Hoàng Mai đã ban hành Thông báo số 23/TB-BCĐ về lịch kiểm tra, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và tiền sử dụng, tiền thuê đất trên địa bàn quận Hoàng Mai

     Tại cuộc họp ngày 01/10/2019, Ban chỉ đạo đã làm việc về công tác thu hồi nợ đọng thuế và tiền sử dụng đất, tiền thuê đất với các đơn vị đang nợ đọng nghĩa vụ tài chính. Ngay sau đó, Ban chỉ đạo đã ban hành Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Đoàn kiểm tra đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Theo đó, Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ tham mưu cho Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch kiểm tra và triển khai thực hiện đôn đốc thu nộp NSNN; kiểm tra, giám sát thực hiện đúng quy chế, chính sách về thuế, đôn đốc thu nộp NSNN kịp thời; giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc liên quan đến thu NSNN, khai thác nguồn thu, xử lý cưỡng chế và thu hồi nợ đọng.

     Qua kiểm tra trên tổng số 22 đơn vị, kết quả kiểm tra, đôn đốc: có 13 đơn vị cam kết nộp tiền thuê đất trong tháng 10/2019, hoàn thành nghĩa vụ tài chính bao gồm cả tiền chậm nộp trong năm 2019; 7 đơn vị không có có cam kết và 2 đơn vị không phối hợp kiểm tra. Trước tình hình thu hồi nợ đọng hết sức khó khăn, lãnh đạo Quận đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc quyết liệt công tác thu ngân sách và chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế nhằm giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn liên quan đến công tác thu NSNN.

     Trên cơ sở kết quả kiểm tra, UBND quận Hoàng Mai đã tổ chức cuộc họp đánh giá ngày 17/10/2019 về kết quả thực hiện đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, tiền sử dụng đất và tiền thuê đất năm 2019. Cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Quận và tinh thần trách nhiệm của các đơn vị, công tác thu ngân sách năm 2019 tại quận Hoàng Mai đảm bảo luôn bám sát chỉ tiêu dự toán Thành phố giao và dự báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của quận Hoàng Mai.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận