kinh tế - tài chính

Quận Hoàng Mai tuyên truyền tới các tổ chức kinh doanh điện và người dân sử dụng điện trên địa bàn đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử và biên lai điện tử
Ngày đăng 06/07/2020 | 10:03  | View count: 69

Thực hiện Văn bản số 1978/UBND-KT ngày 27/5/2020 của UBND Thành phố về việc đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử, biên lai điện tử năm 2020; Văn bản số 2452/SCT-QLNL ngày 10/6/2020 của Sở Công thương về việc triển khai hóa đơn điện tử, biên lai điện tử năm 2020. Trong đó có nội dung đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã tuyên truyền, quán triệt nội dung chỉ đạo của Chính phủ và UBND Thành phố đến các tổ chức kinh doanh điện và người dân sử dụng điện trên địa bàn đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử, biên lai điện tử năm 2020 theo đúng lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

     Nhằm hướng dẫn thực hiện một số điều về hóa đơn điện tử tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của chính phủ Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; đồng thời để giải đáp nhiều vướng mắc cho doanh nghiệp, tổ chức trong quá trình triển khai hóa đơn điện tử, Bộ Tài chính đã chính thức ban hành Thông tư 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của chính phủ Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của chính phủ Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Tại Khoản 3 và 4 Điều 26, Thông tư  68/2019/TT-BTC của Bộ Tài Chính đã quy định: “Từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư này”.

     Như vậy, 100% doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hộ, cá nhân kinh doanh vẫn bắt buộc triển khai hóa đơn điện tử theo lộ trình đã được quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ hạn cuối 01/11/2020.

     Vì vậy, UBND Quận khuyến khích Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chuyển đổi sớm hóa đơn điện tử để nhận được lợi ích thiết thực: Tiết kiệm chi phí, thời gian quản lý hóa đơn. Đề nghị các Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn Quận thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND Thành phố./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận