kinh tế - tài chính

Triển khai thi hành Luật quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật
Ngày đăng 17/09/2020 | 17:44  | View count: 112

Triển khai Luật Quản lý sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật; UBND Thành phố đã kịp thời ban hành, đồng bộ các văn bản chỉ đạo tổ chức tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn triển khai thực hiện đến các cơ quan, tổ chức đơn vị, doanh nghiệp

     Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện một số nội dung mới của Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật vẫn còn bất cập, như: việc tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản chuyên dùng (diện tích công trình sự nghiệp, xe ô tô, máy móc, thiết bị) còn chậm; một số đơn vị thực hiện việc rà soát, sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất chưa kịp thời; còn tình trạng cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết chưa đúng quy định; hiệu quả khai thác, sử dụng tài sản công ở một số cơ quan, tổ chức, đơn vị còn hạn chế…

     Để thực hiện, hiệu quả Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, góp phần quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, khai thác có hiệu quả tài sản công, phòng chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 10/12/2019 về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật. Đồng thời, UBND quận Hoàng Mai ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 8/6/2020 về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận