kinh tế - tài chính

Bảo hiểm xã hội quận Hoàng Mai: Viên chức, người lao động quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao năm 2020
Ngày đăng 29/09/2020 | 11:43  | View count: 198

Thực hiện Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 11/3/2020 của UBND quận Hoàng Mai về việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2020 trên địa bàn quận Hoàng Mai. Trong 8 tháng qua viên chức, người lao động Bảo hiểm xã hội quận Hoàng Mai luôn nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu thu, thu nợ, phát triển đối tượng cho từng cán bộ viên chức đơn vị

     Kết quả thực hiện nhiệm vụ chủ yếu 8 tháng đầu năm:

     * Về Tỷ lệ bao phủ BHYT

     Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) đạt 88,8% dân số đạt 98,5% so với kế hoạch

     * Về Tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp

- Số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc: 73.987 người đạt 93,07% so với kế hoạch, đạt 90,6% số người thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc.

- Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN): 71.254 người đạt 93,2% so với kế hoạch, đạt 91,4% số người thuộc diện tham gia BH thất nghiệp.

     * Về Tốc độ gia tăng bảo hiểm xã hội tự nguyện:

     Số người tham gia BHXH tự nguyện 1.456 người, tương đương tốc độ gia tăng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là 23.4% đạt 62% so với kế hoạch.

     * Về Công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

     Năm 2020, chi phí KCB BHYT tại TTYT quận Hoàng Mai là: 5.5 tỷ đồng chiếm 121%% nguồn ngân sách được giao.

- Trong tháng 8 năm 2020 trung tâm y tế quân Hoàng Mai  tiếp nhận 4.429 lượt bệnh nhân, chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 371.272.795đ

- Ứng dụng hiệu quả hệ thống thông tin giám định BHYT trong thực hiện giám định thanh quyết toán chi phí KCB BHYT và kiểm soát quỹ BHYT.

- Phối hợp với các cơ sở y tế thực hiện liên thông dữ liệu KCB giám định trên phần mềm điện tử, ứng dụng CNTT để tăng cường quản lý chi KCB và sử dụng quỹ BHYT.

     * Về công tác thanh tra, kiểm tra; thu nợ bảo hiểm xã hội

     Trong 8 tháng đầu năm BHXH quận lập hồ sơ ra quyết định Kiểm tra 35 đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN. Ban hành quyết định Thanh tra đột xuất với 05 đơn vị để nợ tiền đóng BHXH và 6 đơn vị thực hiện thanh tra chuyên ngành để truy đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo quy định.Thực hiện kiểm tra xác minh với 60 đơn vị để thanh toán tiền ốm đau, thai sản cho người lao động đúng quy định, không để đơn vị trục lợi quỹ BHXH.

     * Về công tác ứng dụng CNTT; cải cách thủ tục hành chính

     Tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, nâng cao chất lượng phục vụ, giảm thiểu các thủ tục phiền hà, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức và cá nhân tham gia, thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN; 100% các thủ tục hành chính được tiếp nhận thông qua Hệ thống một cửa điện tử. Trong tháng 8 năm 2020, BHXH quận Hoàng Mai đã tiếp nhận hồ sơ từ ngày 19/7 đến 31/8 là 36.039 hồ sơ. Số hồ sơ nhận qua dịch vụ bưu chính:1.133 hồ sơ. Số hồ sơ nhận trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: 1.820 hồ sơ. Số hồ sơ nhận qua giao dịch điện tử: 33.086 hồ sơ. Tổng số hồ sơ đã trả kết quả 17.779 hồ sơ. Trong đó số hồ sơ trả qua dịch vụ bưu chính: 5.093 hồ sơ số hồ sơ trả trực tiếp tại Bộ phận một cửa: 12.686 hồ sơ. Tỷ lệ chậm muộn là 12%.

     * Công tác thu chi BHXH, BHYT, BHTN:

- Tổng số Thu BHXH, BHYT, BHTN (ước tính đến 31/8/2020) là 997 tỷ đồng, đạt 56,67% kế hoạch thu.

 - Thực hiện chi lương hưu và trợ cấp BHXH tính đến hết tháng 01/2020 cho 37.822 đối tượng với tổng số tiền 196 tỷ đồng, trong đó chi qua tài khoản ATM là 16.120 người với số tiền 55 tỷ đồng, chi tiền mặt cho 25.702 đối tượng với số tiền 141 tỷ đồng;

- Thực hiện giải quyết các chế độ BHXH cho 1795 lượt người thụ hưởng, (trong đó giải quyết các chế độ BHXH một lần 292 đối tượng số tiền: 10.5 tỉ đồng, giải quyết các chế độ ngắn hạn cho 1503 lượt người số tiền: 16.1 tỉ đồng).

     Bảo hiểm xã hội quận Hoàng Mai phối hợp với Bưu điện trung tâm 6 và Ủy ban nhân dân các phường trong công tác tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Giao nhận hồ sơ thủ tục hành chính và chi trả lương hưu trợ cấp BHXH đến tay người hưởng kịp thời, an toàn

     * Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới

     Bám sát chỉ đạo của Quận ủy, UBND quận và BHXH Thành phố; đồng thời tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2020. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các phòng ngành tổ chức thực hiện thanh tra - kiểm tra, đôn đốc thu, thu nợ, phấn đấu giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN quý 3 năm 2020 là 208 tỷ. Thực hiện quyết liệt các giải pháp kiểm soát chi phí KCB BHYT. Triển khai thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử đạt 100% đối với các doanh nghiệp; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về kê khai, đóng nộp BHXH, BHYT, BHTN tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Đạt tỷ lệ hồ sơ BHXH, BHYT, BHTN trả kết quả chậm muộn thấp hơn 1%. Tăng cường rà soát khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT từ dữ liệu do cơ quan thuế cung cấp; Phối hợp với cơ quan Bưu điện tổ chức Hội nghị tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đảm bảo chất lượng, hiệu quả./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận