kinh tế - tài chính

Chi cục thuế Hoàng Mai thông báo về quản lý thuế và hóa đơn điện tử đối với hộ, cá nhân kinh doanh năm 2022
Ngày đăng 25/11/2021 | 09:04  | View count: 11

Để triển khai quản lý thuế và hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo quy định tại Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, Thông tư số 40/2021/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT, thuế TNCN và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (HKD, CNKD); Thông tư 88/2021/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho hộ kinh doanh, Thông tư số 78/2021/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ, Chi cục Thuế quận Hoàng Mai đề nghị các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh lưu ý một số thay đổi về chính sách thuế đối với HKD, CNKD như sau:

     1. Quy định về quản lý thuế đối với hộ nộp thuế theo phương pháp khoán tại Điều 7, Thông tư 40/2021/TT-BTC:

- HKD, CNKD nộp thuế theo phương pháp khoán (hộ khoán) là HKD, CNKD không đáp ứng điều kiện nộp thuế theo phương pháp kê khai theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 40/2021/TT-BTC và không thuộc trường hợp nộp thuế theo từng lần phát sinh theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 40/2021/TT-BTC.

- Hộ khoán không phải thực hiện chế độ kế toán. Hộ khoán nếu cần hoá đơn để giao cho khách hàng thì sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế cấp theo từng lần phát sinh và phải lưu trữ, xuất trình cho cơ quan thuế các hóa đơn, chứng từ, hợp đồng, hồ sơ chứng minh hàng hóa, dịch vụ hợp pháp khi đề nghị cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh.

- Hộ khoán khai thuế theo năm, nộp thuế theo tháng theo thời hạn ghi trên Thông báo nộp tiền mẫu 01/TB-CNKD. Trường hợp hộ khoán sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế cấp theo từng lần phát sinh thì hộ khoán khai thuế, nộp thuế riêng đối với doanh thu phát sinh trên hóa đơn đó.

     2. Quy định về quản lý thuế đối với hộ nộp thuế theo phương pháp kê khai tại Khoản 2 Điều 3 và Điều 5, Thông tư 40/2021/TT-BTC:

- Hộ kê khai là các HKD, CNKD quy mô lớn và HKD, CNKD chưa đáp ứng quy mô lớn nhưng lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai.

- Tiêu chí để xác định HKD quy mô lớn là doanh thu hoặc lao động sử dụng, cụ thể: trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia BHXH bình quân năm từ 10 người trở lên hoặc tổng doanh thu của năm trước liền kề từ 3 tỷ đồng trở lên; trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia BHXH bình quân năm từ 10 người trở lên hoặc tổng doanh thu của năm trước liền kề từ 10 tỷ đồng trở lên.

- Hộ kê khai thực hiện khai thuế theo tháng trừ trường hợp HKD, CNKD mới ra kinh doanh và HKD, CNKD đáp ứng các tiêu chí khai thuế theo quý và lựa chọn khai thuế theo quý theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

- Hộ kê khai nếu xác định doanh thu tính thuế không phù hợp thực tế thì cơ quan thuế thực hiện ấn định doanh thu tính thuế theo quy định tại Điều 50 Luật QLT.

- Hộ kê khai phải thực hiện chế độ kế toán theo hướng dẫn tại Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 của Bộ Tài chính từ ngày 01/01/2022. Trường hợp hộ kê khai trong lĩnh vực, ngành nghề có căn cứ xác định được doanh thu kinh doanh theo xác nhận của cơ quan chức năng thì không phải thực hiện chế độ kế toán. Hộ kê khai không phải quyết toán thuế.

     3. Quy định về hóa đơn điện tử tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC:

- Đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai: HKD, CNKD nộp thuế theo phương pháp kê khai theo quy định tại Khoản 1, Điều 5 Thông tư 40/2021/TT-BTC khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ phải đăng ký, sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;

Hóa đơn điện tử của HKD, CNKD nộp thuế theo phương pháp kê khai được thực hiện thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử. Thông tin về tổ chức cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử được công khai trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế;

- Đối với hộ khoán, hộ nộp thuế theo từng lần phát sinh (bao gồm hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán; Hộ kê khai ngừng, tạm ngừng hoạt động kinh doanh hoặc bị cơ quan thuế cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn; Hộ nộp thuế theo lần phát sinh) khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cần hóa đơn để giao cho khách hàng thì được cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh và phải kê khai, nộp thuế trước khi cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh;

Hóa đơn điện tử của Hộ khoán, hộ nộp thuế theo từng lần phát sinh được thực hiện trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

     Chi cục thuế Quận Hoàng mai thông báo để các tổ chức cá nhân trên địa bàn Quận Hoàng Mai được biết và thực hiện; Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục thuế Quận Hoàng Mai, hoặc qua số điện thoại của Đội Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế số 024.36332772, các đội thuế liên phường theo số 024.36343201, 024.36343202 để được giải đáp.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận