kinh tế - tài chính

Các chính sách, quy định mới liên quan đến Bảo hiểm xã hội sẽ có hiệu lực từ tháng 1 năm 2022
Ngày đăng 08/01/2022 | 10:27  | View count: 103

     1. T ă ng l ươ ng h ư u, tr c p b o hi m x ã h i (BHXH)

     Theo Nghị định 108 của Chính phủ, những người đang hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng sẽ được tăng lên 7,4% so với tháng 12-2021. Mức tăng này sẽ áp dụng từ ngày 01/01/2022. Sau khi thực hiện điều chỉnh theo mức tăng nêu trên, mà mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng vẫn thấp hơn 2,5 triệu đồng/tháng, người nghỉ hưu trước năm 1995 còn được tăng thêm với mức như sau:

- Tăng 200.000 đồng/người/tháng nếu có mức hưởng từ 2,3 triệu đồng/người/tháng trở xuống.

- Tăng lên bằng 2,5 triệu đồng/người/tháng nếu có mức hưởng từ 2,3 triệu đồng đến dưới 2,5 triệu đồng/người/tháng.  

     2. T ă ng tu i ngh h ư u c a ng ườ i lao độ ng

     Thực hiện lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động theo Bộ luật Lao động 2019, năm 2022, tuổi nghỉ hưu của lao động nam và nữ tiếp tục được điều chỉnh tăng. Cụ thể, năm 2022, lao động nam được nghỉ hưu khi đủ 60 tuổi 6 tháng, tăng 3 tháng so với tuổi nghỉ hưu quy định của năm 2021, lao động nữ được nghỉ hưu khi đủ 55 tuổi 8 tháng, tăng 4 tháng so với năm 2021.

     Trong trường hợp sức khỏe suy giảm hoặc làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, hoặc làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn, người lao động có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn từ 5 - 10 tuổi so với độ tuổi quy định nêu trên.

     3 .T ng à y 01/01/2022 b sung m c đ ó ng BHXH đố i v i ng ườ i n ướ c ngo à i.

     Căn cứ Luật BHXH năm 2014 và Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật BHXH và Luật An toàn, Vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

     Từ 01/01/2018 đến nay, tỷ lệ trích đóng BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN đối với người sử dụng lao động và người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam đang áp dụng:

- Người sử dụng lao động hàng tháng đóng 6,5% quỹ tiền lương đóng BHXH của người lao động bao gồm: 3% vào quỹ BHYT; 3% vào quỹ ốm đau thai sản; 0,5 % vào quỹ TNLĐ-BNN

- Người lao động  hàng tháng đóng 1,5% mức tiền lương tháng vào quỹ BHYT.

     Từ ngày 01/01/2022, theo Khoản 1 Điều 12 và Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 143/2028/NĐ-CP, người sủ dụng lao động và người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam trích đóng BXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN trích đóng theo tỷ lệ:

- Người sử dụng lao động hàng tháng đóng 20,5% quỹ tiên lương đóng BHXH của người lao động bao gồm: 3% vào quỹ BHYT; 3% vào quỹ ốm đau, thai sản; 0,5% vào quỹ TNLĐ-BNN; 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất

- Người lao động hàng tháng đóng 9,5 % mức lương tháng bao gồm: 1,5% vào quỹ BHYT; 8% vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Trong đó, mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc thấp nhất bằng mức lương tối thiểu vùng, mức đóng cao nhất băng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

     4. T ă ng m c đ ó ng BHXH t nguy n t i thi u t th á ng 01/2022

     Căn cứ vào Nghị định số 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ. từ ngày 01/01/2022, mức đóng BHXH tự nguyện sẽ thay đổi. Theo đó, mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu sẽ tăng do có sự điểu chỉnh về mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. Mức thấp nhất là 330.000 đồng/tháng.

     Hiện nay, mức đóng BHXH tự nguyện hàng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn và bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

     Tuy nhiên, theo Điều 3 Nghị định số 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chuẩn hộ nghèo ở khu vực nông thôn giai đoạn 2022 - 2025: Hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1.500.000 đồng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. Còn tại khu vực thành thị là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số trở lên.

     Theo đó, mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu năm 2022 có sự điều chỉnh tăng lên.

     Như vậy, mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất kể từ ngày 01/01/2022 là 330.000 đồng/tháng (22% x 1.500.000 đồng). Bên cạnh đó, mức hỗ trợ tiền đóng của nhà nước đối với người tham gia BHXH tự nguyện cũng tăng lên, cụ thể:

- Đối với người tham gia thuộc hộ nghèo, số tiền hỗ trợ (30%) sẽ tăng từ 46.200 đồng lên 99.000 đồng/tháng;

- Đôi với người tham gia thuộc hộ cận nghèo, số tiền hỗ trợ (25%) sẽ tăng từ 38.500 đồng lên 82.500 đồng/tháng;

- Đối với người tham gia thuộc đối tượng khác, số tiền hỗ trợ (15%) sẽ tăng từ 15.400 đồng lên 33.000 đồng/tháng.

     Đặc biệt, nếu Chính phủ điều chỉnh mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn trong thời gian người tham gia BHXH tự nguyện đã đóng (theo phương thức đóng 3 tháng, 6 tháng hay 12 tháng hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau) thì người tham gia không phải điều chỉnh mức chênh lệch số tiền đã đóng.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận