kinh tế - tài chính

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Quận tổ chức Hội nghị Đánh giá kết quả hoạt động tín dụng chính sách năm 2021
Ngày đăng 25/01/2022 | 10:31  | View count: 81

Ngày 14/01/2022, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội quận Hoàng Mai tổ chức Hội nghị Đánh giá kết quả hoạt động tín dụng chính sách năm 2021 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Quý Thái - Phó Chủ tịch UBND quận - Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH quận, các đồng chí thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH quận, các đồng chí trong ban lãnh đạo và cán bộ NHCSXH quận

     Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa Thành phố và hoạt động của NHCSXH trong việc triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội. Được sự quan tâm chỉ đạo của NHCSXH Thành phố, Quận ủy, HĐND, UBND Quận, Ban đại diện Hội đồng quản trị đã chỉ đạo NHCSXH quận triển khai thực hiện tốt nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn quận, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo, tạo việc làm cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận.

     Tổng dư nợ các chương trình tín dụng đến 31/12/2021 đạt 239.907 triệu đồng, tăng 32.647 triệu đồng (tỷ lệ tăng 15,7%) so với năm 2020 hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng được giao, với 4.609 khách hàng đang vay vốn. Trong năm 2021 đã triển khai chương trình cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 sửa đổi một số điều của Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Chất lượng tín dụng ngày càng ổn định, nợ quá hạn là 224 triệu đồng chiếm tỷ lệ 0,09%/tổng dư nợ. Thông qua các chương trình tín dụng chính sách NHCSXH quận đã giải ngân cho 2.200 lượt hộ gia đình được vay vốn để để phục vụ sản xuất kinh doanh (trong đó có 01 hộ vay chương trình hộ nghèo, 10 hộ vay vốn chương trình Nhà ở xã hội; 07 đơn vị vay vốn trả lương ngừng việc, trả ương phục hồi sản xuất cho gần 1.000 lượt người lao động, 2.174 hộ vay chương trình giải quyết việc làm góp phần thu hút và tạo việc làm ổn định cho gần 5.600 lao động trên địa bàn).

     Trên cơ sở kết quả đạt được của năm 2021 để triển khai, thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ năm 2022. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Quý Thái - Phó Chủ tịch UBND Quận - Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH quận yêu cầu NHCSXH quận, các phòng, ban có liên quan, UBND phường triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

     1. Bám sát chỉ đạo của Chi nhánh NHCSXH Thành phố Hà Nội, Quận ủy, HĐNQ, UBND quận, Ban đại diện HĐQT NHCSXH quận. NHCSXH quận tập trung triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng, chỉ tiêu nguồn vốn với tỷ lệ tăng trưởng 8%-10% so với năm 2021.

     2. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của UBND Thành phố, UBND Quận và của NHCSXH thành phố. Phối hợp với UBND phường và Hội đoàn thể duy trì và tổ chức hoạt động tại điểm giao dịch, căn cứ tình hình diễn biến dịch COVID-19 xử lý kịp thời, linh hoạt các phiên giao dịch nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng, thực hiện các giải pháp phù hợp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn tín dụng chính sách bị ảnh hưởng của dịch COVID-19.

     3. Báo cáo, tham mưu UBND quận ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 296/KH-UBND ngày 22/12/2021 của UBND thành phố Hà Nội và Kế hoạch số 60-KH/QU ngày 29/11/2021 của Quận ủy Hoàng Mai về việc thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

     4. Đẩy mạnh cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

     5. Thực hiện đối chiếu, phân loại nợ vay tới 100% khách hàng đang vay vốn tại NHCSXH đảm bảo chất lượng, hiệu quả hoàn thành trước ngày 30/4/2022.

     6. Rà soát khách hàng vay vốn bị gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan, hoàn thiện hồ sơ xử lý rủi ro theo Quyết định số 62/QĐ-HĐTQ ngày 27/09/2021 của Chủ tịch HĐQT NHCSXH về việc ban hành quy định xử lý nợ bị rủi ro trong hệ thống NHCSXH.

     7. Tạo điều kiện cho các hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn mới giai đoạn 2021-2025 và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận.

     8. Phân công lại nhiệm vụ cho các thành viên Ban đại diện HĐQT, xây dựng Kế hoạch kiểm tra giám sát của Ban đại diện HĐQT NHCSXH quận năm 2022 tại các phường.

     9. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác thông qua các Hội đoàn thể và chất lượng hoạt động của các Tổ TK&VV, nâng cao hiệu quả hoạt động giao dịch lưu động của NHCSXH tại phường.

     10. Thông tin tuyên truyền về huy động tiền gửi tổ viên Tổ TK&VV và tiền gửi tổ chức, cá nhân tại điểm giao dịch phường để tăng trưởng nguồn vốn huy động, tạo cơ sở để Trung ương và Thành phố cân đối bổ sung chỉ tiêu kế hoạch cho vay các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn.

     11. Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho các đối tượng là cán bộ Ban giảm nghèo phường, Tổ trưởng tổ dân phố, cán bộ các Hội đoàn thể, Ban quản lý tổ TK&VV.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận