kinh tế - tài chính

Chi trả trợ cấp thất nghiệp qua dịch vụ công trực tuyến
Ngày đăng 27/07/2022 | 10:53  | View count: 173

Ngày 18/7, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định số 1433/QĐ-BHXH về việc dịch vụ công trực tuyến chi trả trợ cấp thất nghiệp. Cụ thể, tên thủ tục hành chính căn cứ thực hiện là Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội công bố tại Quyết định số 1872/QĐ-LĐTBXH ngày 04/12/2017

     Dịch vụ công (DVC) chi trả trợ cấp thất nghiệp được thực hiện ở mức độ 4 tại cơ quan BHXH cấp tỉnh. Áp dụng đối với người lao động thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm đã được cơ quan có thẩm quyền ra Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

     Theo đó, trình tự thực hiện gồm 2 bước:

     Bước 1: Bộ phận một cửa tiếp nhận Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp từ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (bản giấy hoặc bản điện tử) chuyển trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc trên Cổng DVC Quốc gia chuyển hồ sơ cho Phòng Chế độ BHXH giải quyết.

     Bước 2: Phòng Chế độ BHXH xét duyệt hồ sơ và chuyển các Phòng/bộ phận nghiệp vụ liên quan để thực hiện: Chi trả tiền trợ cấp thất nghiệp (trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo Quyết định hưởng trợ cấp); Cấp thẻ BHYT cho người hưởng.

     Cách thức thực hiện gồm: Quyết định hưởng chi trả trợ cấp thất nghiệp được ngành LĐ-TB&XH chuyển cho cơ quan BHXH theo một trong những hình thức sau: Qua dịch vụ bưu chính công ích; trực tiếp tại bộ phận một cửa; qua Cổng DVC quốc gia.

     Cơ quan BHXH chi trả tiền trợ cấp và cấp thẻ BHYT cho người lao động theo hình thức đã đăng ký.

     Thời hạn giải quyết: 2 ngày làm việc kể từ khi cơ quan BHXH nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

     Trước đó, ngày 1/7, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định số 1392/QĐ-BHXH về Quy trình tiếp nhận quyết định hưởng và chi trả chi trả trợ cấp thất nghiệp theo DVC “Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp” trên Cổng DVC Quốc gia. Theo đó, Quy trình này áp dụng cho BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và người hưởng trợ cấp thất nghiệp.

     Cụ thể: Đối với trường hợp tiếp nhận quyết định hưởng chi trả trợ cấp thất nghiệp từ Cổng DVC Quốc gia, bộ phận tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm truy cập phần mềm tiếp nhận và quản lý hồ sơ để tiếp nhận quyết định hưởng chi trả trợ cấp thất nghiệp, rồi chuyển Phòng Chế độ BHXH và thực hiện theo quy định tại Quyết định số 166/QĐ-BHXH. Tiếp nhận danh sách do Phòng Chế độ BHXH lập để thực hiện các nghiệp vụ quy định tại Quyết định số 595/QĐ-BHXH. Tiếp nhận từ Phòng Cấp Sổ thẻ danh sách và thẻ BHYT; trả thẻ BHYT cho người hưởng chi trả trợ cấp thất nghiệp thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định tại Quyết định số 505/QĐ-BHXH.

     Phòng Chế độ BHXH có trách nhiệm tiếp nhận quyết định hưởng chi trả trợ cấp thất nghiệp từ bộ phận tiếp nhận hồ sơ để thực hiện theo quy định tại Quyết định số 166/QĐ-BHXH; thực hiện nghiệp vụ theo quy định để lập danh sách, rồi chuyển cho Phòng KH-TC; lập danh sách chuyển bộ phận tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại Quyết định số 595/QĐ-BHXH.

     Phòng KH-TC có trách nhiệm tiếp nhận danh sách do Phòng Chế độ BHXH chuyển đến; tổ chức chi trả chi trả trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Quyết định số 166/QĐ-BHXH; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác chi trả của cơ quan Bưu điện theo hợp đồng dịch vụ đã giao kết với cơ quan BHXH.

     Phòng Cấp Sổ thẻ có trách nhiệm tiếp nhận danh sách do bộ phận tiếp nhận hồ sơ chuyển đến, thực hiện các nghiệp vụ theo quy định tại Quyết định số 595/QĐ-BHXH, rồi chuyển cho Phòng Quản lý Thu; nhận hồ sơ, dữ liệu do Phòng Quản lý Thu chuyển, lập danh sách, in thẻ BHYT, rồi chuyển bộ phận tiếp nhận hồ sơ để trả cho người hưởng trợ cấp thất nghiệp và lưu trữ theo quy định tại Quyết định số 595/QĐ-BHXH.

     Phòng Quản lý Thu có trách nhiệm nhận hồ sơ, dữ liệu do Phòng Cấp Sổ thẻ chuyển, thực hiện các nghiệp vụ theo quy định tại Quyết định số 595/QĐ-BHXH.

     Đối với các trường hợp tiếp nhận Quyết định hưởng chi trả trợ cấp thất nghiệp bằng văn bản giấy qua dịch vụ bưu chính công ích, thì thực hiện quy trình chi trả trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Quyết định số 166/QĐ-BHXH, cấp thẻ BHYT theo quy trình tại Quyết định số 505/QĐBHXH.

Nguồn: BHXH quận

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận