Phổ biến giáo dục pháp luật

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng
Ngày đăng 27/05/2021 | 14:54

Ngày 11/5/2021, UBND quận Hoàng Mai đã ban hành Công văn số 1053/UBND-TP về việc Triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng.

     Nhằm bảo đảm triển khai thống nhất, đồng bộ và nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP, góp phần phát triển nghề công chứng trên địa bàn Thành phố ổn định, bền vững; tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận dịch vụ công chứng, bảo đảm an toàn pháp lý cho các bên tham gia hợp đồng, giao dịch; phòng ngừa tranh chấp, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức; đổi mới hoạt động công chứng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và cải cách tư pháp, cũng như đưa hoạt động công chứng của Thủ đô hội nhập với khu vực và thế giới.

     UBND Quận yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường phổ biến, quán triệt pháp luật về hoạt động công chứng, nội dung cơ bản của Nghị quyết số 172/NQ-CP đến cán bộ, công chức, đơn vị, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động hành nghề công chứng trên địa bàn Quận; phối hợp, hỗ trợ hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn Quận. Đồng thời tăng cường thực hiện các nội dung tại văn bản số 381/UBND-TP ngày 25/02/2021 của UBND Quận về triển khai Quy chế phối hợp quản lý hoạt động hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp.

     Giao Phòng Tư pháp Quận chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường tham mưu UBND Quận phổ biến, quán triệt và biên soạn, đăng tải các bài viết chuyên đề giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 172/NQ-CP đến các đơn vị, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động hành nghề công chứng trên địa bàn Quận (thời gian thực hiện: năm 2021 và các năm tiếp theo); Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan thực hiện các nội dung tại văn bản số 381/UBND-TP ngày 25/02/2021 của UBND Quận về triển khai Quy chế phối hợp quản lý hoạt động hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp. Tổng hợp tình hình báo cáo Sở Tư pháp Thành phố theo quy định./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận