Phổ biến giáo dục pháp luật

Kết quả công tác tư pháp tháng 5 năm 2021
Ngày đăng 27/05/2021 | 14:58

Trong tháng 5/2021, phòng Tư pháp đã chủ động tham mưu UBND Quận ban hành 02 Kế hoạch: Kế hoạch số 35/KH-HĐPHPBGDPL ngày 17/5/2021 về đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 97/2019/QH14 và Nghị định số 32/2021/NĐ-CP trên địa bàn Quận năm 2021; Kế hoạch số 33/KH-HĐ ngày 13/5/2021 về Kế hoạch hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL Quận năm 2021 và tiếp tục tham mưu triển khai các Kế hoạch về lĩnh vực Tư pháp, cụ thể:

     Thẩm định 09 hồ sơ xử lý VPHC,01 hồ sơ áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả và 03 hồ sơ cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong hoạt động xây dựng; ban hành thông báo kiểm tra tính pháp lý 07 hồ sơ cai nghiện bắt buộc; tham mưu ban hành 8 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; tư vấn và trợ giúp pháp lý 10 việc; kết quả Hòa giải thành ở cơ sở đạt 83,3%; viết 47 tin bài đăng cổng thông tin điện tử Quận; tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các phường thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021;Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính 2.848 trường hợp lĩnh vực hộ tịch, chứng thực theo đúng quy chế “một cửa”, không gây phiền hà, sách nhiễu; Hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đối với các thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp được tiếp nhận và giải quyết đạt 100%. Tham gia Đoàn kiểm tra công tác bầu cử của Quận.Nhìn chung, công tác tư pháp trong tháng triển khai thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận