Phổ biến giáo dục pháp luật

Kế hoạch hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL quận Hoàng Mai năm 2021
Ngày đăng 27/05/2021 | 15:01

Ngày 13/5/2021, UBND quận Hoàng Mai đã ban hành Kế hoạch số 33/KH-HĐPHPBGDPL về kế hoạch hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL Quận.

     Với mục đích thực hiện có chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả các nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng và phát huy trách nhiệm tập thể và cá nhân thành viên của Hội đồng trong việc tham mưu giúp UBND Quận, Chủ tịch UBND Quận chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác PBGDPL; bảo đảm công tác PBGDPL năm 2021 được tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trên phạm vi toàn Quận theo phương châm hướng về cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân. Hội đồng PHPBGDPL quận Hoàng Mai đã đưa ra nội dung hoạt động trong năm 2021 với 06 nội dung:

     Tổ chức các phiên họp giao ban của Hội đồng (theo định kỳ hàng quý hoặc đột xuất).

     Tham mưu giúp UBND Quận, Chủ tịch UBND Quận chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ PBGDPL.

     Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp.

     Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức tổng kết các chương trình, Kế hoạch, Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật kết thúc năm 2020, 2021.

     Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL Quận; đánh giá thực trạng hoạt động, phát hiện và tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng.

     Tổ chức kiểm tra của Hội đồng để đánh giá công tác PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải ở cơ sở.

     Để triển khai có hiệu quả các hoạt động của Hội đồng, Hội đồng PHPBGDPL Quận đã giao phòng Phòng Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng làm đầu mối tham mưu, giúp Hội đồng trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

     Các phòng, ban, ngành Quận là thành viên của Hội đồng, Hội đồng phối hợp PBGDPL Quận triển khai Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị đảm bảo tiến độ, chất lượng; tổng hợp kết quả báo cáo về Hội đồng (qua phòng Tư pháp) trước ngày 20/5/2021 (báo cáo 6 tháng) và trước ngày 01/11/2021 (báo cáo năm).

     Trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, kéo dài mà không thể tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật theo kế hoạch này ở những nơi tập trung đông người thì có thể lựa chọn các hình thức tuyên truyền khác như: Cổng thông tin điện tử Quận, hệ thống truyền thanh cơ sở, bài giảng điện tử, băng rôn, khẩu hiện, pano, áp phích, bảng LED, để đảm bảo thực hiện có hiệu quả Kế hoạch.

     Giao Thành viên Hội đồng - Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Quận: Tư vấn các giải pháp tháo gỡ khó khăn về kinh phí cho công tác PBGDPL và bảo đảm triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án, Kế hoạch về PBGDPL và thu hút sự tham gia của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện PBGDPL hoặc hỗ trợ kinh phí cho công tác PBGDPL./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận