Phổ biến giáo dục pháp luật

Thí điểm có 02 Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội
Ngày đăng 09/06/2021 | 09:51

Ngày 08/4/2021, Quốc hội thông qua Nghị quyết 160/2021/QH14 thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội.

     Theo đó, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội, gồm:

- Chủ tịch HĐND;

- 02 Phó Chủ tịch HĐND;

- Các Ủy viên là Trưởng ban của HĐND;

Chủ tịch HĐND thành phố có thể là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách;

Phó Chủ tịch HĐND thành phố là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách.

(Hiện hành, theo khoản 2 Điều 39 Luật Tổ chức chính quyền địa phương:

- Trường hợp Chủ tịch HĐND thành phố trực thuộc Trung ương là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách thì có 01 Phó Chủ tịch HĐND;

- Trường hợp Chủ tịch HĐND thành phố trực thuộc Trung ương là đại biểu HĐND hoạt động không chuyên trách thì có 02 Phó Chủ tịch HĐND).

     Bên cạnh đó, Ban của HĐND thành phố Hà Nội, gồm:

- Trưởng Ban;

- 02 Phó Trưởng Ban;

- Các Ủy viên.

Trưởng ban của HĐND thành phố có thể là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách; Phó trưởng ban của HĐND thành phố là địa biểu HĐND hoạt động chuyên trách. Ban của HĐND thành phố có 01 Ủy viên hoạt động chuyên trách.

(Hiện hành, theo khoản 3 Điều 39 Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì:

- Trường hợp Trưởng ban của HĐND thành phố trực thuộc Trung ương là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách thì Ban có 01 Phó Trưởng ban;

- Trường hợp Trưởng ban của HĐND thành phố trực thuộc Trung ương là đại biểu HĐND hoạt động không chuyên trách thì Ban có 02 Phó Trưởng ban).

     Việc thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội được thực hiện từ nhiệm kỳ 2021-2026 và trong suốt thời gian thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội theo Nghị quyết 97/2019/QH14.

     Nghị quyết 160/2021/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày thông qua.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận