Phổ biến giáo dục pháp luật

Những trường hợp được bổ sung vào danh sách cử tri

Ngày đăng 19/05/2021 | 10:49 AM
     Khoản 4 Điều 30 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân quy định: Cử tri được quy định tại khoản 5 Điều 29 của Luật này...

Tổ chức hưởng ứng ngày pháp luật

Ngày đăng 14/05/2021 | 10:31 AM
Ngày 06/5/2021, UBND quận Hoàng Mai đã ban hành Công văn số 1022/UBND-TP về việc tổ chức hưởng ứng Ngày pháp luật. UBND Quận yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể Quận và UBND các phường chủ...

Xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật

Ngày đăng 14/05/2021 | 10:29 AM
Ngày 06/5/2021, UBND quận Hoàng Mai đã ban hành Công văn số 1023/UBND-TP về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật. UBND Quận yêu cầu UBND các phường quản lý, khai thác Tủ sách pháp...

Tiến hành bỏ phiếu được thực hiện như thế nào?

Ngày đăng 14/05/2021 | 10:26 AM
Theo khoản 3 Điều 10 Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ...

Thông báo về thời gian bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu bầu

Ngày đăng 14/05/2021 | 10:24 AM
Theo Điều 70, Điều 71 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 quy định cụ thể như sau:

Nguyên tắc bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Ngày đăng 14/05/2021 | 10:22 AM
Điều 69 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 quy định việc bỏ phiếu phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

Vận động bầu cử phải bảo đảm những yêu cầu gì

Ngày đăng 13/05/2021 | 05:14 PM
Vận động bầu cử của người ứng cử là hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc cử tri hoặc thông qua phương tiện thông tin đại chúng để người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân báo cáo với cử tri...

Vận động bầu cử đúng quy định của pháp luật

Ngày đăng 13/05/2021 | 05:13 PM
Hiện nay pháp luật quy định việc vận động bầu cử của người ứng cử được tiến hành bằng hai hình thức cơ bản.

Dân chủ công khai, bình đẳng trong vận động bầu cử

Ngày đăng 13/05/2021 | 05:11 PM
Việc tổ chức vận động bầu cử phải bảo đảm nguyên tắc cơ bản là dân chủ công khai, bình đẳng, đúng pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Theo quy định Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu...

Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức đối với việc vận động bầu cử được quy định như thế nào?

Ngày đăng 13/05/2021 | 05:10 PM
Hội đồng bầu cử quốc gia chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử trong phạm vi cả nước; Uỷ ban bầu cử các cấp chỉ đạo thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, vận động bầu cử...

Việc vận động bầu cử thông qua các phương tiện thông tin đại chúng được quy định như thế nào

Ngày đăng 13/05/2021 | 05:09 PM
Người ứng cử đại biểu Quốc hội trình bày với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khi trả lời phỏng vấn trên các phương tiện thông tin đại chúng ở...

Hội nghị tiếp xúc cử tri trong vận động bầu cử do ai tổ chức và có những nội dung gì?

Ngày đăng 13/05/2021 | 05:07 PM
Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh chủ trì phối hợp với Uỷ ban nhân dân ở đơn vị bầu cử tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại...

Các mốc thời gian cần tập trung cho công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 13/05/2021 | 05:05 PM
Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành từ tháng 01 năm 2021, cao điểm từ tháng 4 năm 2021 đến ngày...

Mục đích việc tổ chức tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 13/05/2021 | 05:04 PM
Việc tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 có các mục đích sau đây:

Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, vận động bầu cử được quy định như thế nào

Ngày đăng 13/05/2021 | 05:02 PM
Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, vận động bầu cử được phân công cụ thể như sau:

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận