Phổ biến giáo dục pháp luật

Tìm hiểu một số quy định về tiêu chuẩn của người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân

Ngày đăng 30/04/2021 | 02:28 PM
Theo mục 3 Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW ngày 20/01/2021 của Ban chấp hành Trung ương hướng dẫn công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thì...

Tìm hiểu một số quy định về tiêu chuẩn của người ứng cử đại biểu Quốc hội

Ngày đăng 30/04/2021 | 02:26 PM
Theo mục 2 Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW ngày 20/01/2021 của Ban chấp hành Trung ương hướng dẫn công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thì...

Ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 30/04/2021 | 02:24 PM
Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là một trong những quyền chính trị cơ bản của công dân đã được Hiến pháp ghi nhận. Bầu cử là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền...

Kết quả công tác tư pháp tháng 4 năm 2021

Ngày đăng 30/04/2021 | 02:20 PM
Trong tháng 4/2021, phòng Tư pháp đã chủ động tham mưu UBND Quận ban hành 03 Kế hoạch: Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 02/4/2021 thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết...

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn Quận

Ngày đăng 30/04/2021 | 02:18 PM
Với mục đích Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức, người lao...

Tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn quận Hoàng Mai

Ngày đăng 30/04/2021 | 02:15 PM
Ngày 15/4/2021, UBND quận Hoàng Mai đã ban hành Kế hoạch số 143/KH-UBND về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19” trên địa bàn Quận

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Ngày đăng 30/04/2021 | 02:12 PM
Ngày 13/4/2021, UBND quận Hoàng Mai đã ban hành Công văn số 789/UBND-TP yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các phường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống...

Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về bầu cử

Ngày đăng 30/04/2021 | 02:10 PM
Ngày 13/4/2021, UBND quận Hoàng Mai đã ban hành Công văn số 790/UBND-TP đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận, các tổ chức chính trị - xã hội, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan,...

Nguyên tắc xét duyệt đối tượng được mua nhà ở xã hội

Ngày đăng 27/04/2021 | 09:36 AM
Tại Nghị định 49/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/4/2021, Chính phủ đã sửa đổi, bổ sung Nghị định 100/2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Điều 23: nguyên tắc xét duyệt đối tượng được mua,...

Quy tắc ứng xử bắt buộc với mọi cán bộ, công chức, viên chức trong công tác tiếp công dân

Ngày đăng 27/04/2021 | 09:34 AM
Ngày 11/3/2021, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư 01/2021/TT-TTCP quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức, viên chức làm công tác...

Các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai bị Nhà nước thu hồi đất

Ngày đăng 27/04/2021 | 09:33 AM
Tại Luật Đất đai năm 2013, các nội dung về thu hồi đất được quy định tại Chương 6. Theo đó, ngoài các trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh và để phát triển kinh tế - xã...

Phân biệt khung giá đất, bảng giá đất và giá đất cụ thể

Ngày đăng 27/04/2021 | 09:31 AM
Theo Điều 113, Điều 114 Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, khung giá đất, bảng giá đất và giá đất cụ thể được phân biệt với nhau bởi một số tiêu chí sau đây:

Không sang tên Sổ đỏ người dân sẽ bị phạt

Ngày đăng 27/04/2021 | 09:28 AM
Sang tên Sổ đỏ là cách gọi của người dân dùng để chỉ thủ tục đăng ký biến động khi chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở. Theo quy định, khi chuyển nhượng, tặng cho thì...

Nghị định số 17/2021/NĐ-CP: Quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện

Ngày đăng 27/04/2021 | 09:25 AM
Ngày 09/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 17/2021/NĐ-CP quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện

Nghị định số 16/2021/NĐ-CP: Mức thu, nộp phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Ngày đăng 27/04/2021 | 09:22 AM
Ngày 03/3, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 16/2021/NĐ-CP quy định chi tiết mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải...

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận