Quy định mới liên quan đến TTHC

Triên khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền cấp Quận

Ngày đăng 17/12/2020 | 09:27 AM
Triên khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền cấp Quận

Công văn số 2005/UBND-TP ngày 17/8/2020 của UBND quận Hoàng Mai

Ngày đăng 19/08/2020 | 09:17 AM
V/v bãi bỏ TTHC lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về vông tác Văn thư

Ngày đăng 13/03/2020 | 09:46 AM
Chi tiết xem tại đây

Thông tư hướng dẫn tổ chức diễn đàn trẻ em

Ngày đăng 03/03/2020 | 10:47 AM
TT29/2019/TT-BLĐTBXH

Thông tư hướng dẫn tổ chức Tháng hành động vì trẻ em

Ngày đăng 03/03/2020 | 10:45 AM
TT28/2019/TT-BLĐTBXH

Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội

Ngày đăng 09/01/2019 | 08:01 AM
Chi tiết xem tại đây

Quyết định số 5298/QĐ-UBND ngày 04/10/2018 của UBND thành phố Hà Nội

Ngày đăng 31/10/2018 | 10:03 AM
ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ

Ngày đăng 16/04/2018 | 10:45 AM
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm

Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 của Quốc hội có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2013

Ngày đăng 10/08/2016 | 01:50 PM
Nội dung chi tiết xem tại đây:

Nghị định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

Ngày đăng 10/08/2016 | 01:46 PM
Nội dung chi tiết xem tại đây: