Quản lý Thủ Tục Hành Chính cấp xã, phường, thị trấn

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Xử lý đơn
Loại thủ tục Thanh tra
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ theo quy định - Phân loại đơn. Nếu đơn thuộc thẩm quyền thì trình Chủ tịch UBND cấp phường để thụ lý giải quyết. Nếu không thuộc thẩm quyền thì chuyển cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND cấp phường
Thành phần số lượng hồ sơ - Đơn (khiếu nai, tố cáo); - Tài liệu liên quan tới nội dung khiếu nại, tố cáo. * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo phải thụ
Đối tượng thực hiện Tổ chức, Cá nhân.
Cơ quan thực hiện UBND Phường
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Phiếu chuyển đơn, phiếu hướng dẫn
Lệ phí không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện không
Cơ sở pháp lý - Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; - Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998; - Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2004; - Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2005; - Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ v/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo; - Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/2/08 của Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; - Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 1/4/2010 của UBND Thành phố, ban hành quy định tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thành phố Hà Nội.