Quản lý Thủ Tục Hành Chính cấp xã, phường, thị trấn

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Giải quyết chế độ đối với phường viên
Loại thủ tục Nông nghiệp
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Phường viên nộp đơn trình lên Ban quản trị HTX, nhận phiếu hẹn, lấy kết quả khi đúng hẹn. - Ban quản trị HTX nhận hồ sơ, căn cứ vào điều lệ HTX để thẩm định trình giải quyết, trả kết quả
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở Hợp tác phường nông nghiệp
Thành phần số lượng hồ sơ - Đơn xin ra Hợp tác phường (đối với những trường hợp góp vốn cổ phần)
Thời hạn giải quyết 01 ngày
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện UBND Phường
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận
Lệ phí không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện không
Cơ sở pháp lý - Luật Hợp tác phường ngày 26/11/2003. - Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác phường.
Các thủ tục liên quan khác