Quản lý Thủ Tục Hành Chính cấp xã, phường, thị trấn

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thành lập/chấm dứt tổ hợp tác
Loại thủ tục Nông nghiệp
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Cá nhân đại diện làm Hợp đồng hợp tác (theo mẫu) tới UBND cấp phường - UBND cấp phường tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho đại diện Tổ hợp tác tại UBND phường
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp phường
Thành phần số lượng hồ sơ - Hợp đồng hợp tác theo mẫu tại Thông tư số 04/2008/TT-BKHĐT ngày 9/7/2008 của Bộ KHĐT; - Thông báo về việc thay đổi Tổ trưởng Tổ hợp tác (nếu có sự thay đổi); - Thông báo về việc chấm dứt hợp tác (nếu là chấm dưt hoạt động)
Thời hạn giải quyết 5 ngày
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan thực hiện UBND Phường
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy đăng ký
Lệ phí không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 201110290941360.Don_de_nghi_ho_tro.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Luật Hợp tác phường ngày 26/11/2003 - Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Tổ hợp tác. - Thông tư số 04/2008/TT-BKHĐT ngày 9/7/2008 của Bộ KH&ĐT.