Quản lý Thủ Tục Hành Chính cấp xã, phường, thị trấn

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thẩm định quyết toán dự án công trình, hạng mục công trình hoàn thành
Loại thủ tục Tài chính
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Tổ chức nộp hồ sơ, nhận phiếu hẹn, lấy kết quả khi đến hẹn. - Cơ quan quản lý hành chính: Kế toán thẩm định hồ sơ, trình UBND cấp phường ký duyệt.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Trụ sở Ủy ban nhân dân cấp phường
Thành phần số lượng hồ sơ - Các biểu mẫu báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo biểu mẫu số 01/QTDA và 02/QTDA(bản chính). - Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật(bản photo). - Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán(bản photo). - Quyết định chỉ định thầu hoặc trúng thầu (nếu có) - Các văn bản bổ sung khác (nếu có) - Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan thực hiện UBND Phường
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận
Lệ phí không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện không
Cơ sở pháp lý - Thông tư số 75/2008/TT-BTC ngày 28/8/2008. - Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán.