Quản lý Thủ Tục Hành Chính cấp xã, phường, thị trấn

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình hoàn thành thuộc ngân sách cấp phường.
Loại thủ tục Tài chính
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Các đơn vị nộp hồ sơ, nhận phiếu hẹn, lấy kết quả khi đến hẹn. - Đối với cơ quan quản lý: Kế toán thẩm định hồ sơ, trình chủ tịch UBND ký và đóng dấu. - Trả kết quả tại bộ phận một cửa
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Trụ sở Ủy ban nhân dân cấp phường
Thành phần số lượng hồ sơ - Các biểu mẫu báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo biểu mẫu số 01/QTDA và 02/QTDA. - Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật(bản photo). - Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán(bản photo). - Quyết định chỉ định thầu hoặc trúng thầu (nếu có) - Các văn bản bổ sung khác (nếu có) - Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Tổ chức, Cá nhân.
Cơ quan thực hiện UBND Phường
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận
Lệ phí không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 201110290952200.Biểu mẫu số 02-QTDA-Bảng đối chiếu số liệu sử dụng nguồn vốn đầu tư.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện không
Cơ sở pháp lý