Quản lý Thủ Tục Hành Chính cấp xã, phường, thị trấn

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Chia tách, sáp nhập, giải thể hoặc thay đổi nội dung hoạt động đã đăng ký Thư viện cấp phường
Loại thủ tục Văn hóa - Thông tin
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Công dân nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính và nhận phiếu hẹn trả kết quả TTHC; - Cán bộ TNHS chuyển Bộ phận Văn hóa- Phường hội thụ lý hồ sơ ngay trong buổi làm việc; - Cán bộ Văn hóa- Phường hội thụ lý và giải quyết trong 03 ngày làm việc (tiến hành thẩm định các điều kiện chia tách, sáp nhập, giải thể hoặc thay đổi nội dung hoạt động đã đăng ký thư viện, nếu đủ điều kiện ban hành quyết định chia tách, sáp nhập, giải thể hoặc thay đổi nội dung hoạt động thư viện, nếu đủ điều kiện thì ban hành quyết định); - Cán bộ Văn hóa- Phường hội trình lãnh đạo ký Quyết định trong 1/2 ngày làm việc sau đó chuyển ngay về Bộ phận TNHSHC để trả kết quả cho công dân đúng hẹn.
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa.
Thành phần số lượng hồ sơ - Quy định về thành phần hồ sơ: + Đơn đề nghị; + Quyết định thành lập thư viện; + Các tài liệu chứng minh về điều kiện, cơ sở vật chất cần thiết cho việc chia tách, sáp nhập, giải thể hoặc thay đổi nội dung hoạt động đã đăng ký thư viện cấp phường. - Quy định về số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, Cá nhân.
Cơ quan thực hiện UBND Phường
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hành chính
Lệ phí không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện không
Cơ sở pháp lý - Pháp lệnh thư viện số 31/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/12/2000; - Nghị định Chính phủ số 72/2002/NĐ-CP ngày 6/8/2002 quy định chi tiết thi hành pháp lệnh thư viện; - Nghị định số 02/2009/NĐ-CP ngày 06/01/2009 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng. - Thông tư số 56/2003/TT-BVHTT ngày 16/9/2003 hướng dẫn chi tiết về điều kiện thành lập thư viện và thủ tục đăng ký hoạt động thư viện. - Tiêu chuẩn người làm công tác Thư viện được qui định tại Quyết định số 428/TCCP-VC ngày 02 tháng 6 năm 1993 của Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức ngành Văn hoá – Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)