Quản lý Thủ Tục Hành Chính cấp xã, phường, thị trấn

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Phân loại, đánh giá xây dựng phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâm ở cấp phường
Loại thủ tục Lao động-Thương binh và Xã hội
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện Căn cứ vào Kế hoạch triển khai của UBND cấp Quận và Kế hoạch của UBND cấp xx, UBND cấp phường đang ký chuyển hóa của địa phương mình ngay từ đầu năm và tự chấm điểm, phân loại vào cuối năm, sau đó báo cáo UBND cấp Quận xem xét, quyết định.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp phường..
Thành phần số lượng hồ sơ Biên bản tự phân loại chấm điểm đánh giá của cấp phường có chữ ký và xác nhận của UBND cấp phường. - Bản cam kết xin cai nghiện tại gia đình và cộng đồng * Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết ngày 05/12 hàng năm
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan thực hiện UBND Phường
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Báo cáo tự phân loại của cấp phường.
Lệ phí
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý -Nghị quyết liên tịch số 01/NQLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTTDL-UBMTTQVN ngày 28/8/2008 của liên ngành: Lao động – TB&XH, Công an, Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. - Kế hoạch số 481/KHLT ngày 20/10/2008 của liên ngành: Lao động – TB&XH, Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Ủy ban MTTQ thành phố.
Các thủ tục liên quan khác

dịch vụ công