Quản lý Thủ Tục Hành Chính cấp xã, phường, thị trấn

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Đăng ký việc nuôi con nuôi Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
2 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
3 Đăng ký giám hộ Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
4 Đăng ký thay đổi giám hộ Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
5 Đăng ký chấm dứt giám hộ Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
6 Cấp giấy báo tử Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
7 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
8 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài đã có thời gian cư trú ở trong nước Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
9 Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
10 Chứng thực bản sao từ bản chính Bao gồm: - Các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt; - văn bản chỉ bằng tiếng Việt Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
11 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
12 Chứng thực điểm chỉ trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
13 Chứng thực di chúc Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
14 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
15 Xác nhận Thông báo khai nhận di sản Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
16 Hòa giải tranh chấp Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
17 Chứng thực hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
18 Chứng thực Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
19 Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
20 Chứng thực hợp đồng thế chấp nhà ở (ở nông thôn) Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp