Quản lý Thủ Tục Hành Chính cấp quận, huyện

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định giai đoạn thực hiện đầu tư (đối với gói thầu xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hoá có giá trên 500 triệu đồng)
Loại thủ tục Kế hoạch đầu tư
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án: Nộp hồ sơ trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu, nhận giấy hẹn và lấy kết quả khi đến hẹn. - Đối với Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính: Tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn, chuyển phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định, trình UBND quận phê duyệt, trả kết quả khi đến hẹn
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND quận (Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính)
Thành phần số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ: - Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả chỉ định thầu. - Biên bản giao nhận hồ sơ yêu cầu, hồ sơ đề xuất (bản gốc). - Hồ sơ đề xuất và Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất (bản gốc). - Hồ sơ pháp lý: + Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu nếu có (bản phôtô). + Quyết định phê duyệt dự án đầu tư hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật (bản phôtô). + Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán nếu có (bản phôtô). + Quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu và hồ sơ yêu cầu (bản phôtô). - Văn bản pháp lý có liên quan khác (nếu có). * Số lượng hồ sơ: (01 bộ)
Thời hạn giải quyết - Thời gian thẩm định: 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. -
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hành chính
Lệ phí
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 201110311518570.to trinh phe duyet kq chi dinh thau goi thau.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; - Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005; - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng ngày 19/6/2009; - Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ; - Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; - Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo quy định của Luật xây dựng; - Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của UBND Thành phố ban hành quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội; - Quyết định số 2629/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND quận ( huyện ) ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND quận ( huyện )./.
Các thủ tục liên quan khác