Quản lý Thủ Tục Hành Chính cấp quận, huyện

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã
Loại thủ tục Đăng ký Kinh Doanh
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Trong thời hạn 15 ngày, khi thay đổi nội dung điều lệ, số lượng hợp tác xã thành viên, thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát thì hợp tác xã gửi thông báo bằng văn bản đến cơ quan đăng ký hợp tác xã.

+ Bước 2: Khi tiếp nhận thông báo, cơ quan đăng ký hợp tác xã:

(1) Yêu cầu người đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.

(2) Trường hợp được ủy quyền thì phải có giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập hợp tác xã, hợp tác xã và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

+ Bước 3: Cơ quan đăng ký hợp tác xã giao giấy biên nhận khi nhận thông báo và bổ sung vào hồ sơ đăng ký của hợp tác xã.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc UBND quận, huyện, thị xã.

Thành phần số lượng hồ sơ

+ Giấy thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã;

+ Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định bằng văn bản của Hội đồng quản trị về việc thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã;

+ Điều lệ sửa đổi (trong trường hợp thay đổi điều lệ của hợp tác xã);

+ Danh sách thành viên sau khi thay đổi (trong trường hợp thay đổi số lượng thành viên);

+ Danh sách thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên (trong trường hợp thay đổi thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên).

- Số lượng hồ sơ: 01

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân quận
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Bổ sung hồ sơ đăng ký hợp tác xã.

Lệ phí

Không.

Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 201111011438190.thong bao ve dkkd.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012; Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;

Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.

dịch vụ công