Quản lý Thủ Tục Hành Chính cấp quận, huyện

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh
Loại thủ tục Đăng ký Kinh Doanh
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện

+ Công dân nộp hồ sơ đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND Quận.

+ Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra, nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, trả Phiếu hẹn trả hồ sơ hành chính cho công dân và chuyển giao hồ sơ cho Phòng Tài chính Kế hoạch.

+ Phòng Tài chính Kế hoạch thụ lý hồ sơ, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (nếu hồ sơ đủ điều kiện), từ chối cấp (nếu không đủ điều kiện) và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả kết quả cho công dân.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại bộ phận một cửa UBND quận
Thành phần số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh nêu rõ lý do xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;

- Số lượng hồ sơ: 01(bộ)

Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc , kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện

Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình.

Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân quận
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy chứng nhận ĐKKD
Lệ phí

100.000đ/lần

Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu Giay de nghi cap lai GCNDKHKD.PDF Giấy đề nghị cấp lại GCN đăng ký hộ kinh doanh.docx
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

không

Cơ sở pháp lý

- Luật Doanh nghiệp 2014

- Luật Đầu tư 2014

- Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp;
- Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 về Chứng minh nhân dân;

- Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân.

- Nghị định số 106/2013/NĐ-CP ngày 17/9/2013 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân đã được sửa đổi bổ sung bằng Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 của Chính phủ.

- Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư 106/2013/TT-BTC ngày 01/10/2013 về việc sửa đổi bổ sung Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

- Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

- Quyết định số 337/2007/QĐ-BKHĐT 10/4/2007 về việc ban hành quy định nội dung hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Các văn bản pháp luật chuyên ngành có liên quan khác.