Quản lý Thủ Tục Hành Chính cấp quận, huyện

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh
Loại thủ tục Đăng ký Kinh Doanh
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện

+ Công dân nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND Quận hoặc nộp hồ sơ qua mạng Internet hoặc qua đường bưu điện.

+ Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra, nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, trả Phiếu hẹn trả hồ sơ hành chính cho công dân và chuyển giao hồ sơ cho Phòng Tài chính Kế hoạch.

+ Phòng Tài chính Kế hoạch thụ lý hồ sơ, cấp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (nếu hồ sơ đủ điều kiện), từ chối cấp (nếu không đủ điều kiện) và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả kết quả cho công dân.

+ Khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hộ kinh doanh phải nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cũ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND quận.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại bộ phận một cửa UBND quận; qua mạng Internet hoặc qua bưu điện.

Thành phần số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh hộ kinh doanh.

+ Trường hợp thay đổi cá nhân, đại diện hộ gia đình, kèm theo các giấy tờ quy định trên phải có bản sao có chứng thực Giấy tờ chứng thực cá nhân của cá nhân, đại diện hộ gia đình mới;

+ Trường hợp thay đổi thành viên góp vốn thành lập hộ kinh doanh, kèm theo các giấy tờ trên phải có danh sách các thành viên góp vốn mới, bản sao hợp lệ Biên bản họp nhóm cá nhân góp vốn về việc thay đổi cá nhân góp vốn.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc , kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện

Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình

Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân quận
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy chứng nhận ĐKKD
Lệ phí

100.000đ/lần

Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 201111011634160.thong bao thay doi dkhkd.doc DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN GÓP VỐN THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH.docx Thông báo thay đổi nội dung đăng ký của hộ kinh doanh.docx
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

+ Cá nhân, đại diện hộ gia đình chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm (trường hợp thay đổi cá nhân, đại diện hộ gia đình).

+ Ngành nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành nghề cấm kinh doanh (trường hợp thay đổi ngành nghề kinh doanh).

+ Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp với quy định tại Điều 73 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 (trường hợp thay đổi tên riêng hộ kinh doanh).

+ Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định.

Cơ sở pháp lý

          - Luật Doanh nghiệp 2014

          - Luật Đầu tư 2014

          - Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;
          - Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp;
          - Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 về Chứng minh nhân dân;

          - Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân.

          - Nghị định số 106/2013/NĐ-CP ngày 17/9/2013 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân đã được sửa đổi bổ sung bằng Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 của Chính phủ.

          - Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

          - Thông tư 106/2013/TT-BTC ngày 01/10/2013 về việc sửa đổi bổ sung Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.
          - Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.
          - Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.
          - Quyết định số 337/2007/QĐ-BKHĐT 10/4/2007 về việc ban hành quy định nội dung hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.
          - Các văn bản pháp luật chuyên ngành có liên quan khác.