Quản lý Thủ Tục Hành Chính cấp quận, huyện

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh
Loại thủ tục Đăng ký Kinh Doanh
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện

- Phòng Đăng ký kinh doanh phát hiện hành vi vi phạm thuộc các trường hợp thu hồi quy định tại Điều 78 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp thì Phòng đăng ký kinh doanh ra Thông báo về hành vi vi phạm và ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

+ Công dân nộp hồ sơ thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  của UBND Quận, nhận Phiếu nhận hồ sơ.

+ Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra, nếu hồ sơ hợp lệ thì nhận hồ sơ của công dân, trao Phiếu  nhận hồ sơ hành chính và chuyển giao hồ sơ cho Phòng Tài chính Kế hoạch.

+ Phòng Tài chính Kế hoạch thụ lý hồ sơ và thực hiện xoá tên hộ kinh doanh trên sổ đăng ký kinh doanh.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND quận.

Thành phần số lượng hồ sơ

+ Thông báo Về việc vi phạm của hộ kinh doanh thuộc trường hợp thu hồi
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;

+ Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của hộ kinh doanh;

+ Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân quận
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Lưu trong sổ bộ ĐKKD và thông báo cho các cơ quan có liên quan.

Lệ phí

không

Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu Fast B&W scan to a PDF file_45.PDF
Yêu cầu, điều kiện thực hiện không
Cơ sở pháp lý

          - Luật Doanh nghiệp 2014

          - Luật Đầu tư 2014

          - Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;
          - Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp;
          - Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 về Chứng minh nhân dân;

          - Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân.

          - Nghị định số 106/2013/NĐ-CP ngày 17/9/2013 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân đã được sửa đổi bổ sung bằng Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 của Chính phủ.

          - Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

          - Thông tư 106/2013/TT-BTC ngày 01/10/2013 về việc sửa đổi bổ sung Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.
          - Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.
          - Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.
          - Quyết định số 337/2007/QĐ-BKHĐT 10/4/2007 về việc ban hành quy định nội dung hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.
          - Các văn bản pháp luật chuyên ngành có liên quan khác.