Quản lý Thủ Tục Hành Chính cấp quận, huyện

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi UBND cấp huyện thực hiện
Loại thủ tục Tài chính
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện

1. Đối với tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục bắt buộc phải đăng ký giá trên địa bàn thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện.

- Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đăng ký khai giá đến UBND cấp huyện trước ít nhất 05 ngày làm việc so với ngày áp dụng mức giá đăng ký.

2. Đối với UBND cấp huyện:

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký giá;

- Chuyển phòng chuyên môn thẩm tra;

- Trình Lãnh đạo duyệt;

- Trả kết quả.

Cách thức thực hiện

- Gửi hồ sơ đăng ký giá: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đăng ký giá đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành hành chính của UBND cấp huyện theo 1 trong các cách sau:

+ Gửi trực tiếp 02 biểu mẫu tại bộ phận một cửa và nhận phiếu hẹn.

+ Gửi qua đường công văn 02 bản cho cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu (kèm 01 phong bì có dán tem, ghi rõ: tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân, họ tên và số điện thoại của người trực tiếp có trách nhiệm của đơn vị), nhận kết quả qua đường công văn

+ Gửi qua mạng Internet theo hệ thống phần mềm Dịch vụ công trực tuyến mức 3 (truy cập qua Cổng thông tin điện tử UBND Cấp huyện .hanoi.gov.vn) kèm bản scan Biểu mẫu có chữ ký và dấu đỏ theo địa chỉ đã được cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu thông báo. Đồng thời, gửi 02 bản qua đường công văn cho cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu (kèm 01 phong bì có dán tem, ghi rõ: tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân, họ tên và số điện thoại của người trực tiếp có trách nhiệm của đơn vị).

- Nhận hồ sơ: UBND cấp huyện tổ chức nhận hồ sơ theo các phương thức sau:

+ Nhận hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính của UBND cấp huyện.

+ Nhận hồ sơ qua đường công văn (gửi qua bưu điện phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện)

+ Nhận hồ sơ qua mạng Internet theo hệ thống phần mềm Dịch vụ công trực tuyến mức 3 (truy cập qua Cổng thông tin điện tử UBND cấp huyện .hanoi.gov.vn);

- Trả kết quả:

+ Đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Trả kết quả thủ tục hành chính, tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính của UBND cấp huyện;

+ Đối với trường hợp nộp hồ sơ theo đường công văn và theo hệ thống phần mềm Dịch vụ công trực tuyến mức 3: Trả kết quả qua đường công văn

Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đăng ký giá của tổ chức, cá nhân

- Bảng đăng ký mức giá cụ thể gắn với chất lượng hàng hóa dịch vụ

- Thuyết minh cơ cấu tính giá theo các yếu tố hình thành giá.

b) Nhận hồ sơ qua mạng Internet:

- Khai báo biểu mẫu trên hệ thống phần mềm Dịch vụ công trực tuyến mức 3,

+ Đính kèm hồ sơ liên quan dạng file *.pdf.

+ Đính kèm hồ sơ liên quan dạng file *.doc (nếu có).

- Gửi hồ sơ bản giấy (như phần a) qua đường công văn.

c) Số lượng hồ sơ: 02 bộ (Theo mẫu biểu đính kèm)

Thời hạn giải quyết

- Trường hợp hồ sơ phù hợp theo quy định: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Trường hợp không đủ thành phần, số lượng theo quy định, tối đa không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, có văn bản thông báo bằng công văn, fax, thư điện tử yêu cầu tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký giá nộp bổ sung thành phần, số lượng (áp dụng đối với hình thức kê khai theo đường công văn, thư điện tử).

- Trường hợp các nội dung báo cáo giải trình trong hồ sơ đăng ký giá không phù hợp, trong thời gian 04 ngày làm việc phòng ban chuyên môn của UBND cấp huyện phải báo cáo lãnh đạo có văn bản yêu cầu doanh nghiệp giải trình các nội dung chưa rõ ràng hoặc yêu cầu dừng thực hiện mức giá đăng ký, đăng ký lại theo quy định. Thời gian doanh nghiệp giải trình là 10 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản yêu cầu.

- Sau 03 (ba) lần giải trình nhưng tổ chức, cá nhân chưa đáp ứng yêu cầu, cơ quan tiếp nhận Văn bản có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân mua, bán hàng hóa, dịch vụ theo mức giá trước khi thực hiện đăng ký giá.

Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân quận
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Trả 01 Biểu mẫu đăng ký giá đã được đóng dấu Công văn đến và ghi rõ ngày, tháng, năm nhận văn bản.
Lệ phí Không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu bang dang ky muc gia ban cu the.docx BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ GIÁ.docx thuyet minh co cau tinh gia.docx
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Thực hiện trong thời gian Nhà nước áp dụng biện pháp đăng ký giá để bình ổn giá đối với mặt hàng cụ thể thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá.
Cơ sở pháp lý

- Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/06/2012.

- Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 27/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

- Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá

- Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013