Quản lý Thủ Tục Hành Chính cấp quận, huyện

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc
Loại thủ tục Lao động-Thương binh và Xã hội
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại UBND Phường và nhận phiếu biên nhận. - UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp danh sách gửi về Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội Quận - Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội Quận tiếp nhận, thụ lý hồ sơ, tổng hợp lập danh sách và gửi Sở Lao động – Thương binh & Xã hội
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND Quận
Thành phần số lượng hồ sơ + Bản khai cá nhân (theo mẫu 9- KC1) người hoạt động kháng chiến lưu tại xã, phường, quận, huyện và Sở (3 bản chính) + Bản sao (công chứng) huân, huy chương kháng chiến hoặc chiến thắng hoặc chứng nhận về khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến và thời gian hoạt động kháng chiến của cơ quan thi đua khen thưởng cấp huyện. - Đối với trường hợp người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc đã chết từ ngày 01/01/1995 trở lại đây hồ sơ bổ sung: + Bản sao giấy chứng tử; + Đơn đề nghị hưởng trợ cấp của thân nhân (bản chính) + Biên bản uỷ quyền (bản chính) - Bỏ bản sao các giấy tờ chứng minh thời gian thực tế tham gia kháng chiến. * Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận
Lệ phí
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 201111080923140.Mẫu số 9-KC1.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; - Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. - Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.
Các thủ tục liên quan khác