Quản lý Thủ Tục Hành Chính cấp quận, huyện

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thẩm định hồ sơ xác nhận Thương binh
Loại thủ tục Lao động-Thương binh và Xã hội
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại UBND Phường và nhận phiếu biên nhận. - UBND Phường tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp danh sách gửi về Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội Quận - Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội Quận tiếp nhận, thụ lý lập danh sách và gửi Sở Lao động – Thương binh & Xã hội
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND Quận
Thành phần số lượng hồ sơ - Giấy chứng nhận bị thương (mẫu số 5-TB1), căn cứ cấp giấy chứng nhận bị thương: + Biên bản xảy ra sự việc trong khi làm nhiệm vụ dũng cảm đấu tranh chống tội phạm (kèm bản án hoặc kết luận của cơ quan điều tra) và làm nhiệm vụ cấp bách nguy hiểm cứu người, tài sản. + Người bị thương có vết thương được ghi nhận trong các giấy tờ gốc: Lý lịch cấn bộ, lý lịch đảng viên, lý lịch quân nhân được lập trước 01/01/1995; Phiếu chuyển thương, chuyển viên lúc bị thương; Bệnh án điều trị khi bị thương; Giấy ra viện khi bị thương. * Số lượng hồ sơ: 02 bộ
Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận
Lệ phí
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 201111080928480.Mẫu số 5-TB1.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; - Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. - Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. - Thông tư số 25/2007/TT-BLĐTBXH ngày 15/11/2007 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội hướng dẫn bổ sung việc thực hiện ưu đãi đối với người có công với cách mạng.
Các thủ tục liên quan khác

dịch vụ công