Quản lý Thủ Tục Hành Chính cấp quận, huyện

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thẩm định hồ sơ xin xác nhận doanh nghiệp, Hợp tác xã là cơ sở sản xuất của thương, bệnh binh
Loại thủ tục Lao động-Thương binh và Xã hội
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Doanh nghiệp, Hợp tác xã hoàn thiện hồ sơ, gửi UBND Quận, nhận phiếu biên nhận có hẹn thời hạn trả kết quả. - UBND Quận tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, tổng hợp danh sách chuyển Sở LĐTBXH giải quyết; nhận kết quả từ Sở và trả kết quả cho DN, HTX
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND Quận
Thành phần số lượng hồ sơ - Công văn hoặc đơn đề nghị xác nhận công nhận doanh nghiệp, HTX là cơ sở sản xuất của thương binh, bệnh binh. - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã (bản sao công chứng) - Điều lệ hoặc Quy chế hoạt động của Doanh nghiệp, HTX. - Danh sách Ban quản lý điều hành. - Danh sách trích ngang lao động của đơn vị có 51% thương binh, bệnh binh trở lên tham gia doanh nghiệp, hợp tác xã - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị năm liền kề. * Số lượng hồ sơ: 02 bộ
Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận
Lệ phí
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Nghi định số 81/1995/NĐ-CP ngày 23/11/1995 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Bộ Luật Lao động về lao động là người tàn tật; Nghị định số 116/2004/NĐ-CP ngày 23/11/2004 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghi định số 81/1995/NĐ-CP ngày 23/11/1995 của Chính phủ; - Quyết định số 3235/QĐ-UB ngày 24/11/1994 của UBND Thành phố HN V/v uỷ quyền cho Sở Lao động TB&XH HN ra Quyết định công nhận cơ sở SXKD của TBB và người tàn tật