Quản lý Thủ Tục Hành Chính cấp quận, huyện

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Hỗ trợ tu sửa nhà ở đối với hộ gia đình chính sách
Loại thủ tục Lao động-Thương binh và Xã hội
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại UBND Phường và nhận phiếu biên nhận. - UBND Phường tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp danh sách gửi về Phòng Lao động – TBXH Quận; - Phòng Lao động – TBXH Quận kiểm tra thủ tục và chuyển Ban chỉ đạo xoá đói giảm nghèo Quận giải quyết
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND Quận
Thành phần số lượng hồ sơ - Đơn xin hỗ trợ tu sửa nhà ở của đối tượng - Biên bản họp của BCĐ xoá đói giảm nghèo xã, thị trấn. (- Đề nghị có ảnh chụp nhà thực tế đề nghị sửa chữa và làm mới và kèm theo biên bản họp của hội đồng chính sách Phường. Lý do: Đảm bảo hồ sơ chặt chẽ và vẫn đảm bảo được yêu cầu đặt ra.) * Số lượng hồ sơ: 02
Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận
Lệ phí
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; - Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. - Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cáchmạng.
Các thủ tục liên quan khác