Quản lý Thủ Tục Hành Chính cấp quận, huyện

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp lại sổ trợ Phường hội thường xuyên
Loại thủ tục Lao động-Thương binh và Xã hội
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Công dân nộp hồ sơ tại UBND Phường, nhận phiếu biên nhận có ghi ngày trả kết quả. - UBND Phường xét duyệt, tổng hợp danh sách đề nghị UBND Quận xem xét, Quyết định. - UBND Quận tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết, trả kết quả về UBND Phường, UBND Phường trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.. + Công dân nộp đơn xin cấp lại sổ tại UBND Phường nhận phiếu hẹn + UBND Phường kiểm tra, xác nhận tổng hợp danh sách kèm theo đơn của đối tượng, công văn đề nghị gửi lên bộ phận 1 cửa của UBND Quận + Bộ phận 1 cửa tiếp nhận và chuyển sang phòng LĐ-TBXH. + Phòng LĐ-TBXH tiếp nhận, thẩm định, giải quyết và trả kết quả cho đối tượng thông qua UBND xã (phòng LĐ-TBXH Quận cấp lại sổ.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND Quận
Thành phần số lượng hồ sơ - Đơn đề nghị được cấp lại sổ trợ Phường hội; - Công văn và danh sách đề nghị của UBND Phường; * Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Sổ trợ cấp chế độ xã hội
Lệ phí
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội. - Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP.
Các thủ tục liên quan khác