Quản lý Thủ Tục Hành Chính cấp quận, huyện

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội
Loại thủ tục Lao động-Thương binh và Xã hội
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Công dân nộp hồ sơ tại UBND Quận, nhận phiếu biên nhận có ghi ngày trả kết quả. - UBND Quận tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn. + Công dân nộp hố sơ tại UBND Phường + UBND Phường kiểm tra, tổng hợp chuyển hồ sơ lên phòng Lao động-TB&XH + Phòng Lao động-TB&XH tiếp nhận, thẩm định và trình UBND Quận xem xét ra quyết định và trả kết quả cho công dân qua UBND Phường Lý do: Giúp cá nhân, tổ chức dễ hiểu dễ thực hiện.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND Quận
Thành phần số lượng hồ sơ - Đơn đề nghị (theo mẫu) - Giấy chứng tử (bản sao) - Sổ lĩnh tiền trợ Phường hội hoặc thẻ BHYT của người chết * Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hành chính
Lệ phí
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 201111081036290.Mẫu số 1a.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ cấp đối tượng Bảo trợ xã hội. - Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP
Các thủ tục liên quan khác