Quản lý Thủ Tục Hành Chính cấp quận, huyện

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cứu trợ xã hội đột xuất
Loại thủ tục Lao động-Thương binh và Xã hội
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Công dân nộp hồ sơ tại UBND Quận nhận phiếu biên nhận có ghi ngày trả kết quả. - UBND Quận tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn. + Công dân nộp hồ sơ tại UBND Phường + UBND Phường tiếp nhận, thành lập hội đồng xét duyệt trợ cấp tại xã và lập công văn, danh sách, đơn của đối tượng, biên bản họp hội đồng xét duyệt Phường chuyển lên phòng LĐ-TB&XH. + Phòng Lao động-TB&XH tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, trình UBND Quận xem xét ra quyết định và trả kết quả cho đối tượng qua UBND Phường
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND Quận
Thành phần số lượng hồ sơ - Đơn đề nghị (viết tay) có xác nhận của Trưởng thôn, UBND Phường - Biên bản họp Hội đồng xét duyệt trợ Phường hội Phường (theo mẫu) - Công văn đề nghị của UBND Phường. * Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện cá nhân
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hành chính
Lệ phí
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 201111081041560.Mẫu số 2.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ cấp đối tượng Bảo trợ xã hội. - Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP.
Các thủ tục liên quan khác